Erdély címererdély ma logó
június 25. vasárnap | Vilmos napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5673 RON | 100 HUF: 1,4773 RON | több
2016.03.03. | 07:40 Szlovákiai választás – Berényi: március ötödike a megmaradásunkról szól

4471 2

A már­ci­us ötö­di­kei szlo­vá­ki­ai par­la­men­ti vá­lasz­tás a meg­ma­ra­dás­ról és az ön­be­csü­lés­ről szól – je­len­tet­te ki, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) el­nö­ke szer­dán Révkomáromban, a fel­vi­dé­ki ma­gyar párt kam­pány­zá­ró­ján.

Berényi József a ren­dez­vé­nyen rend­kí­vü­li­nek ne­vez­te a hét vé­gi szlo­vá­ki­ai par­la­men­ti vá­lasz­tás tét­jét.

„Ez a ki­hí­vás a meg­ma­ra­dá­sunk­ról és az ön­be­csü­lé­sünk­ről szól, ar­ról, hogy van-e még a ma­gyar­ság­ban annyi erő, hogy egy ma­gyar pár­tot vissza­ju­tas­son a par­la­ment­be, van-e még po­li­ti­kai ere­je en­nek a kö­zös­ség­nek" – hang­sú­lyoz­ta. Hozzátette: meg­győ­ző­dé­se, hogy a fel­vi­dé­ki ma­gyar kö­zös­ség­nek meg­van ez az ere­je, és ez a kö­zös erő fog­ja vissza­jut­tat­ni az MKP-t a par­la­ment­be.

Az MKP po­li­ti­ku­sa rá­vi­lá­gí­tott: párt­ja ki­zá­ró­lag ma­gyar sza­va­za­tok­kal szá­mol­hat, ezek­ből pe­dig 9 szá­za­lék­nyi van, ami­nek na­gyobb há­nya­dát kell meg­sze­rez­ni­ük a be­ju­tás­hoz, ezért a párt egy nyi­tott, sok új, fi­a­tal a po­li­ti­ká­ban ke­vés­bé is­mert ar­cot fel­vo­nul­ta­tó vá­lasz­tá­si lis­tát és egy a olyan prog­ra­mot ál­lí­tott össze, amely az összes szlo­vá­ki­ai párt kö­zül egye­dü­li­ként vál­lal­ja fel a ma­gyar­ság meg­ma­ra­dá­sá­nak kér­dé­se­it.

„Rájöttünk, hogy egy sze­rel­vényt csak ak­kor le­het iga­zán fel­gyor­sí­ta­ni, ha azt nem csak húz­zák de tol­ják is" – mond­ta Berényi a párt vá­lasz­tá­si lis­tá­já­ról, ame­lyet a kö­zös össze­fo­gás olyan lis­tá­ja­ként jel­lem­zett, amely ké­pes lesz meg­ál­lí­ta­ni és vissza­for­dí­ta­ni a fel­vi­dé­ki ma­gyar­ság asszi­mi­lá­ci­ó­ját, az el­ván­dor­lást és a ma­gyar ré­gi­ók le­sza­ka­dá­sát.

A kam­pány­zá­ró ren­dez­vé­nyen Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) el­nö­ke és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) el­nö­ke is fel­szó­lalt.

Kelemen Hunor azt hang­sú­lyoz­ta: a szám­be­li ki­sebb­ség­be szo­rult ma­gyar kö­zös­sé­gek­nek „jó vá­la­szo­kat" kell ad­ni­uk ah­hoz, hogy meg tud­ják őriz­ni iden­ti­tá­su­kat, ezért ar­ra biz­tat­ja a fel­vi­dé­ki ma­gya­ro­kat, hogy már­ci­us ötö­di­kén ne en­ged­jék el­tűn­ni azt a re­ményt, amely né­hány év után is­mét itt van előt­tük, s amely el­ső­sor­ban ön­ma­guk fel­épí­té­sé­ről szük­sé­ges kép­vi­se­le­tük meg­te­rem­té­sé­ről szól.

Pásztor István be­szé­dé­ben a kül­ho­ni ma­gyar kö­zös ér­de­ke­i­re mu­ta­tott rá, és a fel­vi­dé­ki ma­gyar kö­zös­ség ön­ma­gá­ért va­ló ki­ál­lá­sá­nak szük­sé­ges­sé­gét hang­sú­lyoz­ta.

MTI


Csiripelés Twitterre

Még írhat karaktert.
Név:

Mennyi hat + nyolc ?Joe írta (2016.03.07. 00:21:21)
Ha maga gondolkodo vagy nem? Miben remenykedik? Gondolkozzon tovabb,hatha rajon,es nem kell magyarazat. Az a legrosszabb,ha valaki megkell magyarazzon valamit. Tobbet kell olvasni es gondolkodni.

Gondolkodó írta (2016.03.06. 09:48:13)
Nos, elszállt a remény.
Én, nem értem a magyar embereket.
Rosszabb a helyzet, mint az előző választáson volt.
Fico is koalícióra szorul.
Vele legalább ,európai ügyekben szót értettük.
Az MKP nem érte el, a választási küszöböt.
Mi az érdekük a felvidéki magyaroknak?
Nagyon örülnék ha ezt valaki megmagyarázná.


Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  tanulmányi verseny     klaus iohannis államfő a válsághelyzet miel     háromkút iskola adomany     bodza     aut     régió fejlesztés     klaus iohannis     rovás     sógor csaba     bán zsófia     kovács albert     interjú     gyergyó, csík     videó     rmdsz     bbte     brăila utca zsinagóga     tan     szász jenő     autópály  
Kulcsszófelhő