Erdély címererdély ma logó
május 24. szerda | Eszter, Eliza napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5512 RON | 100 HUF: 1,4737 RON | több
2016.03.03. | 07:40 Szlovákiai választás – Berényi: március ötödike a megmaradásunkról szól

4312 2

A már­ci­us ötö­di­kei szlo­vá­ki­ai par­la­men­ti vá­lasz­tás a meg­ma­ra­dás­ról és az ön­be­csü­lés­ről szól – je­len­tet­te ki, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) el­nö­ke szer­dán Révkomáromban, a fel­vi­dé­ki ma­gyar párt kam­pány­zá­ró­ján.

Berényi József a ren­dez­vé­nyen rend­kí­vü­li­nek ne­vez­te a hét vé­gi szlo­vá­ki­ai par­la­men­ti vá­lasz­tás tét­jét.

„Ez a ki­hí­vás a meg­ma­ra­dá­sunk­ról és az ön­be­csü­lé­sünk­ről szól, ar­ról, hogy van-e még a ma­gyar­ság­ban annyi erő, hogy egy ma­gyar pár­tot vissza­ju­tas­son a par­la­ment­be, van-e még po­li­ti­kai ere­je en­nek a kö­zös­ség­nek" – hang­sú­lyoz­ta. Hozzátette: meg­győ­ző­dé­se, hogy a fel­vi­dé­ki ma­gyar kö­zös­ség­nek meg­van ez az ere­je, és ez a kö­zös erő fog­ja vissza­jut­tat­ni az MKP-t a par­la­ment­be.

Az MKP po­li­ti­ku­sa rá­vi­lá­gí­tott: párt­ja ki­zá­ró­lag ma­gyar sza­va­za­tok­kal szá­mol­hat, ezek­ből pe­dig 9 szá­za­lék­nyi van, ami­nek na­gyobb há­nya­dát kell meg­sze­rez­ni­ük a be­ju­tás­hoz, ezért a párt egy nyi­tott, sok új, fi­a­tal a po­li­ti­ká­ban ke­vés­bé is­mert ar­cot fel­vo­nul­ta­tó vá­lasz­tá­si lis­tát és egy a olyan prog­ra­mot ál­lí­tott össze, amely az összes szlo­vá­ki­ai párt kö­zül egye­dü­li­ként vál­lal­ja fel a ma­gyar­ság meg­ma­ra­dá­sá­nak kér­dé­se­it.

„Rájöttünk, hogy egy sze­rel­vényt csak ak­kor le­het iga­zán fel­gyor­sí­ta­ni, ha azt nem csak húz­zák de tol­ják is" – mond­ta Berényi a párt vá­lasz­tá­si lis­tá­já­ról, ame­lyet a kö­zös össze­fo­gás olyan lis­tá­ja­ként jel­lem­zett, amely ké­pes lesz meg­ál­lí­ta­ni és vissza­for­dí­ta­ni a fel­vi­dé­ki ma­gyar­ság asszi­mi­lá­ci­ó­ját, az el­ván­dor­lást és a ma­gyar ré­gi­ók le­sza­ka­dá­sát.

A kam­pány­zá­ró ren­dez­vé­nyen Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) el­nö­ke és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) el­nö­ke is fel­szó­lalt.

Kelemen Hunor azt hang­sú­lyoz­ta: a szám­be­li ki­sebb­ség­be szo­rult ma­gyar kö­zös­sé­gek­nek „jó vá­la­szo­kat" kell ad­ni­uk ah­hoz, hogy meg tud­ják őriz­ni iden­ti­tá­su­kat, ezért ar­ra biz­tat­ja a fel­vi­dé­ki ma­gya­ro­kat, hogy már­ci­us ötö­di­kén ne en­ged­jék el­tűn­ni azt a re­ményt, amely né­hány év után is­mét itt van előt­tük, s amely el­ső­sor­ban ön­ma­guk fel­épí­té­sé­ről szük­sé­ges kép­vi­se­le­tük meg­te­rem­té­sé­ről szól.

Pásztor István be­szé­dé­ben a kül­ho­ni ma­gyar kö­zös ér­de­ke­i­re mu­ta­tott rá, és a fel­vi­dé­ki ma­gyar kö­zös­ség ön­ma­gá­ért va­ló ki­ál­lá­sá­nak szük­sé­ges­sé­gét hang­sú­lyoz­ta.

MTI


Csiripelés Twitterre

Még írhat karaktert.
Név:

Mennyi tíz + hét ?Joe írta (2016.03.07. 00:21:21)
Ha maga gondolkodo vagy nem? Miben remenykedik? Gondolkozzon tovabb,hatha rajon,es nem kell magyarazat. Az a legrosszabb,ha valaki megkell magyarazzon valamit. Tobbet kell olvasni es gondolkodni.

Gondolkodó írta (2016.03.06. 09:48:13)
Nos, elszállt a remény.
Én, nem értem a magyar embereket.
Rosszabb a helyzet, mint az előző választáson volt.
Fico is koalícióra szorul.
Vele legalább ,európai ügyekben szót értettük.
Az MKP nem érte el, a választási küszöböt.
Mi az érdekük a felvidéki magyaroknak?
Nagyon örülnék ha ezt valaki megmagyarázná.


Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  egyes kő túra     fehér-fekete fotók     autonómia     bbte     gyimes     bán zsófia     csíkszereda     autopalya     colectiv     aut     könyv     csikszentmarton     régió fejlesztés     háromkút iskola adomany     kolozsvár     rmdsz     gyergyó, csík     rodosz     kanyaró     tan  
Kulcsszófelhő