Erdély címererdély ma logó
augusztus 24. csütörtök | Bertalan napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5873 RON | 100 HUF: 1,5118 RON | több

Archívum
2016.02.23. | 16:20 Potápi: a magyar közösség alapvető érdeke, hogy az MKP bekerüljön a szlovák parlamentbe

4679 4

A ma­gyar kö­zös­ség­nek alap­ve­tő ér­de­ke, hogy a Magyar Közösség Pártja (MKP) a már­ci­u­si par­la­men­ti vá­lasz­tá­so­kon vissza­ke­rül­jön a po­zso­nyi par­la­ment­be, és így le­gyen a ma­gyar­ság­nak olyan ér­dek­kép­vi­se­le­ti szer­ve, amely ve­szé­lyez­te­tett kis­is­ko­lái mel­lett ott is ki fog áll­ni – je­len­tet­te ki a Miniszterelnökség nem­zet­po­li­ti­kai ál­lam­tit­ká­ra ked­den Révkomáromban.

Potápi Árpád János az­után be­szélt er­ről, hogy meg­be­szé­lést foly­ta­tott a fi­nan­szí­ro­zá­si hát­te­rük meg­vál­toz­ta­tá­sa mi­att be­zá­rás­sal fe­nye­ge­tett fel­vi­dé­ki ma­gyar ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek­ről Berényi József MKP el­nök­kel, Jókai Tiborral, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) el­nö­ké­vel és az érin­tett is­ko­lák igaz­ga­tó­i­val.

Az ál­lam­tit­kár ki­emel­te: a fel­vi­dé­ki ma­gyar kis­is­ko­lák ügyét hosszú tá­von csak úgy le­het meg­ol­da­ni, ha az in­téz­mé­nyek meg­tar­tá­sa a már­ci­u­si vá­lasz­tá­so­kon az MKP be­ke­rü­lé­sé­vel par­la­men­ti ér­dek­kép­vi­se­le­tet kap, il­let­ve ha a ma­gyar szü­lők az áp­ri­li­si is­ko­lai be­irat­ko­zá­son gyer­me­ke­i­ket ma­gyar ok­ta­tá­si nyel­vű in­téz­mé­nyek­be írat­ják, a ta­nu­ló­lét­szám nö­ve­lé­sé­vel is csök­kent­ve a be­zá­rás­sal fe­nye­ge­tett in­téz­mé­nyek szá­mát.

A Révkomáromban meg­va­ló­sult szé­les kö­rű egyez­te­tés alap­ját a ma­gyar kor­mány­nak – a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) de­cem­be­ri ülé­sén meg­fo­gal­ma­zott – fel­aján­lá­sa ké­pez­te, mi­sze­rint át­me­ne­ti meg­ol­dás­ként se­gít­sé­get nyúj­ta­ná­nak a ne­héz hely­zet­be ke­rült fel­vi­dé­ki ma­gyar is­ko­lák­nak.

Berényi József, az MKP el­nö­ke ez­zel össze­füg­gés­ben rá­mu­ta­tott: az egyez­te­tés leg­főbb üze­ne­te, hogy tart a tá­mo­ga­tás le­bo­nyo­lí­tá­si rend­sze­ré­nek ki­dol­go­zá­sa. Ezt azért kell érez­tet­ni, hogy az áp­ri­li­si be­irat­ko­zás előtt ne bi­zony­ta­la­nod­ja­nak el a gyer­me­ke­ik­nek is­ko­lát vá­lasz­tó ma­gyar szü­lők, mert en­nek kö­vet­kez­mé­nye az le­het­ne, hogy még ke­ve­sebb ma­gyar gye­re­ket írat­ná­nak be ma­gyar is­ko­lá­ba, mint amennyi­re le­he­tő­ség van – hang­sú­lyoz­ta.

„A hely­zet mi­att érez­he­tő egy­faj­ta el­bi­zony­ta­la­no­dás a ma­gyar­lak­ta te­le­pü­lé­se­ken, ve­szély­ben van a be­irat­ko­zá­si fo­lya­mat" – emel­te ki az MKP el­nö­ke. Rámutatott: el kell mon­da­ni, hogy a ma­gyar kor­mány fel­aján­lá­sa „re­á­lis aján­lat", de azt nem le­het „vég nél­kü­li for­rás­nak" te­kin­te­ni, és csak azt a célt szol­gál­hat­ja, hogy ide­ig­le­ne­sen meg­old­ja azt a hi­ányt, ame­lyet az ugyan­csak társ­fi­nan­szí­ro­zó ön­kor­mány­za­tok már nem ké­pe­sek ki­pó­tol­ni. Hozzátette: a le­bo­nyo­lí­tá­si rend­szer­rel kap­cso­lat­ban még sok mű­sza­ki kér­dést kell meg­vá­la­szol­ni.

A. Szabó László, az MKP ok­ta­tás­ügyi al­el­nö­ke utób­bi­ról azt mond­ta: csak a be­irat­ko­zás ada­ta­i­nak tük­ré­ben le­het majd pon­to­sí­ta­ni, hogy mek­ko­ra összeg hi­ány­zik a rend­szer­ből az is­ko­lák meg­tar­tá­sá­ra. Hangsúlyozta: örül­nek a ma­gyar­or­szá­gi se­gít­ség­nyúj­tás­nak, de hosszú tá­vú meg­ol­dás­ként csak és ki­zá­ró­lag azt tud­ják el­kép­zel­ni, hogy az MKP par­la­ment­be ke­rü­lé­se után in­dít­vá­nyoz­ni fog­ja a hely­zet ki­ala­ku­lá­sá­ért okol­ha­tó köz­ok­ta­tá­si tör­vény mó­do­sí­tá­sát.

A fel­vi­dé­ki ma­gyar kis­is­ko­lák je­len­tős ré­sze a szlo­vák köz­ok­ta­tá­si re­form ke­re­té­ben jó­vá­ha­gyott – idén szep­tem­ber­től ha­tály­ba lé­pő – jog­sza­bály egyes ki­té­te­lei mi­att ke­rült ve­szély­be. Ez a tör­vény egye­bek mel­lett be­ve­ze­ti az ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek osz­tály­ala­pú fi­nan­szí­ro­zá­sát, s ez­zel össze­füg­gés­ben mi­ni­má­lis osz­tály­lét­szá­mo­kat ál­la­pít meg, ami a ki­sebb lét­szá­mú is­ko­lák ese­té­ben el­le­he­tet­le­ní­ti azok fi­nan­szí­ro­zá­sát az ön­kor­mány­za­tok­nak. A Felvidéken je­len­leg 258 ma­gyar tan­nyel­vű ál­ta­lá­nos is­ko­la van, a prob­lé­ma ezek több mint har­ma­dát, 98 is­ko­lát érin­ti.

MTI


Csiripelés Twitterre

Archív cikkekhez nem írható hozzászólás!

Kovsárdi János írta (2016-03-07 11:20:59)
Az rmdsznek nem tudom milyen kártyái vannak még, de tény hogy vannak olyan falvak ahol csak őket ismerik. Ezek fognak rájuk szavazni. Hogy mire lesz elég? Remélem semmire. A városi értelmiség mem fog rájuk szavazni. A bisniszárok, érdek emberek és a rokonaink fognak voksolni rájuk. Remélem most már kibuknak a rendszerből mert a hatékonyságuk erőssen megkérdőjelezhető. És, persze, nem adam valerianok miatt fog belebukni.

Janos írta (2016-03-07 03:09:20)
Valerian Adam, legyen igaza. A judameraj is jusson az MKP sorsara. Me ha egyszer a judameraj kibukik a parlamentbol, tobbet soha nem kerul be, az biztos. Na akkor lehet kilepni a nemzetkozi szinterre jogainkert. Addig a judameraj takaro a rroman allamnak. Arulo gazemberek.

Szekely írta (2016-03-07 02:14:17)
Valerian Adam , remeljuk , hogy meg az iden eltunik a roman hatalmat kiszolgalo RMDSZ.

Valerian Adam írta (2016-03-06 20:35:54)
Lásd eredmények:
Amig Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes vezeti a külhoni politikát csak rosszabb lesz. Borítékólam, hogy az RMDSZ is az MKP sorsára jut még ez évben. Az anyaország megtömi pénzel a népszerűtlené vált politikusokat és azok fiókáit, miközben mindenki mást mellőz. Nem engedi kibontakozni a fiatal generációt.

Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  iasi     térség fejlesztés     börze     bán zsófia     tankönyv     mese a madárijesztő     the     telefonkönyv     hangyasuli     mese a madárijesztőről     manchester     medve     bbte     beder tibor cikkei     autópály     gyergyó, csík     bírák     háromkút iskola adomany     wass albert felolvasás     tan  
Kulcsszófelhő