Erdély címererdély ma logó
augusztus 19. szombat | Huba napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5883 RON | 100 HUF: 1,5110 RON | több

Archívum
2016.08.10. | 07:54 Titkolt pénzhatalmi birodalom béklyójában

3703 8

Bocsánat, de nem tudok más jelzőt használni: pocsék egy világban élünk. Az ellenkezők most azzal érvelhetnek, hogy ez túlzás, hiszen már hét évtizede béke van Európában, és jól-rosszul, azért megvagyunk, az Unióban senki nem éhezik, a gyerekek iskolába járnak, felnőttekként végzik majd kötelességüket, egyik generáció követi a másikat, szóval döcögve bár, de azért megyünk előre, és remélhető, hogy a közeljövőben az életszínvonalat is emelni tudjuk, és gyermekeinknek jobb lesz a soruk. Az igazság, mint mindenben, itt is vitatható, ilyenkor szokás mondani, hogy minden relatív, és a látszat csal. Az Unió, melyben élünk, egy ügyes találmány volt, és nagyon sok pozitívumot hozott, egyesek ténylegesen jól élnek, de általános megelégedettségről nem lehet beszélni, és az utóbbi idők zavaros politikája, világpolitikája! merőben megzavarta Európa aránylag kiegyensúlyozott életét.

Az én korosztályom még felcseperedő gyermekként „megízlelte” a második világháború minden szörnyűségét, gonoszságát. Sokat féltünk akkoriban, hiszen körülöttünk aratott a halál, de szüleink biztattak, hogy ez hamarosan elmúlik, és végül minden jó lesz. Hittünk nekik, és reménykedtünk. Aztán béke lett, és nagyon boldogok voltunk. De jött az újabb szörnyűség, egy hosszú, nagyon hosszú vörös diktatúra, ahol minden más lett, mint ahogy azt ígérték, és egészen más, mint ahogy azt egy normális gondolkodás elképzelhette. Sokan voltak a rendszerrel együtt menetelők, voltak a „taktikások”, a „jól helyezkedők” és voltak lázadók is, de valahogy mindenki remélte, hogy egyszer majd véget ér az egész buta kalamajka, és kezdődhet egy szebb, nyugodtabb élet. Negyven évig kellett várni a „változásra”. Erről most nem is ejtek szót, gondoljon mindenki, amit akar, azt viszont kijelentem, nekem ez a változás már a kezdetektől nem tetszett.

Aztán ismét eltelt újabb negyedszázad, és a mi „megvénült” generációnk ma már nem tudja, mi fán terem a világ. Az eddigi „rosszak” után, melyek állandó háborúskodásban és agymosó ideológiákban testesültek meg, mindig volt valami remény, hogy ezután csak jó jöhet, de a mostani, látszólagos jólét, a „globális fellendülés”, a „szabad kereskedelem”, a „multkulturalizmus” és a nyitott társadalom, ezek mind az új fogalmak, és folyamatok, nagyon gyanúsak, és félő, hogy ebből a nagy zűrzavarból, amit manapság megélünk, csak valami nagyon rossz származhat.

Tény, hogy Földünk népei felszaporodtak, és a sokasággal megnőttek a gondok is. Hét és fél milliárdot nem könnyű eltartani, etetni, itatni, ruházni és hajlékot biztosítani mindenkinek, de mi lesz, ha 10 milliárdan, vagy még többen leszünk?! E mellé jönnek, sőt már itt is vannak a környezetrombolás és az energiaellátás problémái, a klímaváltozás és általában a természeti jelenségek kiszámíthatatlansága. Ezen folyamatok eddig is jelen voltak, de nem mindegy, hogy Földünknek, ahogy a kezdetben, csak pár millió, vagy mint most, sok milliárd embert kell-e eltartania. Ehhez a nagy és megoldhatatlannak látszó problémacsomaghoz társul a tomboló terrorizmus és a fékezhetetlen migráció.

Természetesen a fentiekről rengeteget tárgyaltunk, tanácskozásokban nincs hiány, de közös megállapodások nagyon ritkán születnek. Úgy is fogalmazhatnánk: a világ népei között nincs egységes elképzelés az életről, az élet mindennapos problémáiról. Ezt az állítást is megkérdőjelezhetjük, és feltehetjük: talán a nép, az istenadta nép, meg tudna egyezni legalább alapvető kérdésekben, ha a világ, az államok vezetői hajlandóak lennének közös nevezőre jutni. Erre viszont semmi esély nincs, eszük ágába sincs – hatalmuk rovására – másokkal szót érteni.

A társadalomfilozófiában létezik egy fejezet, ami a politikai, mondjuk államhatalom és az állampolgárok viszonyával, egymással szembeni jogaival, illetve kötelezettségeivel foglalkozik. A társadalmi szerződésfogalma, elmélete a felvilágosodás korában született. Ennek értelmében egy állam kötelezi polgárait az engedelmességre, a vezetőket, a kormányzatot pedig az állampolgárok megvédésére és egy sikeres kormányzásra. Másképp értelmezve, azt mondhatnánk, hogy mindkét félnek, mármint a polgároknak és a felső hatalomnak, be kell tartani a játékszabályokat. Ha a vezetők visszaélnek a hatalommal, és a polgárok érdekei ellenére, és azok megkérdezése nélkül döntenek, vagy cselekednek, a polgároknak jogukban áll ezt az íratlan, elméleti megállapodást felbontani.

A modern demokráciákban ezt a „felbontást”, leváltást, a parlamenti választások pontosan előírt szabályai alapján, általában négyévenként gyakorolhatják. Tehát nyugodtak lehetünk, mert ha ma nem megy jól, majd jönnek a választások, és lecseréljük a kormányt. Mai „modern” politikai életünkben ezek a dolgok azonban alaposan megváltoztak. Cserélhetünk kormányokat, jöhetnek az újabb kiváló politikusok, a lényegen semmi nem változik. Hol a titok, hol van a kutya eltemetve?

Hiába születtek ragyogó elmék, akik okosan, világosan megfogalmazták elképzelésüket egy modern társadalomról, hiába írtak csodálatos tanulmányokat filozófusaink, melyben igyekeznek az emberi gondolkodás és cselekvés bonyolult szálait kibogozni, az emberiség nem sokat tanult az okos szóból.

Az európai kultúra és civilizáció alapjait talán a görögök építették, de a politikai szabályokat, az állam megszervezését a rómaiak találták ki. Róma, mint városállam volt az igazi, első nagyhatalom Európában. A többit már ismerjük, feltéve, ha elolvastuk kétezer éves történelmünket. A Római Birodalom kezdettől fogva hódító birodalom volt, és egy római uralkodó, és egy meghódított, alárendelt, vagy alattvaló osztályból (rétegből) tevődött össze. A Birodalom sokáig tartotta magát, de végül – saját hibájából – megbukott. A birodalmi elképzelések azonban tovább éltek, és nagyon gyorsan megélték „reneszánszukat”. A Német–római Birodalom élén már császárok irányították a fél világot. Aztán jöttek a hatalmas európai dinasztiák, minket is fél Európával egy ütemben négyszáz éven keresztül a Habsburgok dirigáltak. A „modern idők” megszülték az ideológiák birodalmát. A Harmadik Birodalom náci törekvései véres háborúhoz vezettek, a kommunista birodalom pedig hetven évig terrorizálta világunk nagy részét, hogy végül azok végezzék ki, akik megteremtették, és akik tovább folytatják birodalmi játékaikat.

Sajnos, ez a római időktől a mai napig fennmaradt birodalmi szemlélet rengeteg szenvedéssel, embermilliók feláldozásával járt. A múltban a katonai erő játszotta a főszerepet, de a háborúk mögött már ott állt a pénzhatalom, akik, épp a háborúk által, hatalmas vagyonokra és hatalomra tettek szert. A XX. században egy rövid ideig az „eszmék dicsőítése”, az agymosás volt a divat, a mai taktika megváltozott. Ma az egész világra ráerőszakolt, és kiterjesztett piacgazdasággal, a globalizációval, és egy fejetlen fogyasztói társadalom megteremtésével egy új szervezkedés indult el, a pénzhatalom birodalmának a megszervezése. Az Európai Unió ma már ennek a pénzhatalomnak az alattvalója, minden baj, probléma eredete itt keresendő. De erről kevés szó esik, erről nem mernek beszélni még a legbátrabb, „legradikálisabb” politikusok sem.

Hosszú történelmünk folyamán a birodalmi szemlélet nem sokat változott, az utóbbi évtizedek tapasztalata is ezt bizonyítja. A második világháború befejezése után a világot egyszerűen kettéosztották, a keleti részt meghagyták a szovjeteknek, a Nyugat pedig az Egyesült Államok égisze alatt maradt, akik Európával nem elégedtek meg, és Ázsiában is folytatták terjeszkedési politikájukat. Kína igazi felemelkedése, akkor még nem kezdődött el. A háborúban még szövetséges két nagy nukleáris szuperhatalom, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió között az élet minden területén rivalizáló állapot alakult ki, a „hidegháború” korszaka négy és fél évtizedig tartotta feszültségben, és bizonytalanságban a világot. A harmadik világháború talán csak azért maradt el, mert mindkét oldal – tömegpusztító nukleáris fegyverek birtokában – egyformán félt egy konfliktus kirobbanásától.

A Szovjetunió felbomlása után a világ egyedüli szuperhatalma az Egyesült Államok. Az azóta felemelkedett Kína gazdasági erejével, de elsősorban hatalmas emberfölényével igényt tarthatna egy szuperhatalmi szerepre, de az amerikaiaknál sokkal gyengébb katonai ereje ettől még visszatartja.

De mi a helyzet az ún. titkolt pénzhatalommal? Ismét összeesküvés-elmélet? Lehet, de nem ez a lényeg. Végeredményben minden nyíltan történik, már nem is annyira titkolt. A Tőke első támadása az Államok ellen, az amerikai polgárháború idején elkezdődött, amikor az európai bankárdinasztiák megtámadták a puritán felfogású amerikai rendszert, és az országot polgárháborúba kényszerítették.

A helyzet a I. világháború óta már nem vitatható, az Egyesült Államok vezetősége az utóbbi száz esztendőben az egész pénzrendszert kézben tartó hatalmi elit befolyása és irányítása alatt áll. Ezt a tényt ma mindenki tudja Amerikában, és igenis vannak, akik ez ellen bátran fel is szólalnak (lásd: Noam Chomsky és a többiek). Sokan szeretnének a „régi”, igazi Amerikához, egy szabad, az alapító atyák által elképzelt Amerikához visszatérni. Talán még nem késő.

Mivel az Egyesült Államok nem nemzetállamok szövetsége, és egy központi kormány kezében összpontosul a pénz, külügy és védelmi politika, a pénzelitnek itt aránylag könnyű dolga volt.

Először Amerika, aztán az egész világ! Ez lett a jelszó, és ezért született meg aránylag hirtelen és meggondolatlanul az Európai Unió. De az Unióban még nemzetállamok vannak, sok-sok elképzeléssel, és, amint látjuk, nem mindig követve Brüsszel politikáját. Világos tehát, hogy a nemzetállamok megszüntetése a pénzhatalom egyik legfontosabb célja.

A liberalizálj, deregulálj és privatizálj hármas utasításai a már hírhedt washingtoni konszenzuson, megbeszélésen születtek 1989-ben, a pénz hatalmasainak kezdeményezésére. A lényege: minden állami vagyont privát kézbe adni, az állam befolyását minden területen a minimálisra csökkenteni, a gazdaságnak szabad mozgást biztosítani a határok eltörlésével, az áruk és a munkaerő szabad áramlásával. Ez végeredményben a világ globalizációjának a lényege.

Miért nem ismerik fel politikusaink a veszélyt, ami a világra leselkedik, amiben már benne élünk, és ami a jövőnket veszélyezteti? A válasz egyszerű: a pénz ereje óriási és mindenütt jelen van.

Talán vannak kivételek? Pontosan egy évvel ezelőtt a bolíviai Santa Cruz de la Sierra városban, az ún. Népi Mozgalmak Világtalálkozójának katolikus egyházfeje, Ferenc pápa egy rendkívüli, radikális beszédet mondott, melyben bátran bírálja a világunkat ma uralom alatt tartó globális, kapitalista pénzügyi rendszert. De miért hallgattak erről, az európai és a magyar médiák? Miért kaptuk meg a beszédet az interneten csak véletlenül, ifj. dr. Zlinszky János fordításában. A beszédet sokszorosítani kellene, hogy sokan, főleg politikusaink elolvassák. Kiragadok egy-két gondolatot a beszédből:

„Elismerjük, hogy nem mennek jól a dolgok egy olyan világban, ahol oly sok esztelen háborút vívnak, és a testvérgyilkos erőszak még a lakónegyedekben is eluralkodik?(…) Felteszem a kérdést: képesek vagyunk-e felismerni azt, hogy ezek a romboló jelenségek egy globálissá növekedett rendszer részei? Ne féljük kimondani, hogy változást akarunk, valódi változást, struktúrák változását.”

„Amikor a TŐKE bálvánnyá válik, és átveszi az emberek döntéseinek irányítását, amikor kapzsi pénzsóvárság uralkodik el az egész társadalmi, gazdasági rendszeren, akkor ez romba dönti a társadalmat….”

A pápa nevén nevezi a dolgokat, támad, ostoroz, de ajánlásokat is tesz.

„Az első feladat: a gazdaságot a népek szolgálatába kell állítani! Az emberek és a természet ne álljanak a pénz szolgálatában. Nemet mondunk a kirekesztés és a társadalmi igazságtalanság gazdaságára, ahol a pénz uralkodik, ahelyett, hogy szolgálna. Ez a gazdaság öl. Ez a gazdaság kirekeszt. Ez a gazdaság elpusztítja a Földanyát!”

„Második feladat: népeinket a béke és igazságosság útján egyesíteni. A világ népei saját kezükbe kívánják venni sorsuk irányítását. Békében akarják megtenni az igazsághoz vezető utat. Nem kérnek az olyan gyámkodásból és beavatkozásból, ahol az erősebb aláveti a gyengébbet.”

„A harmadik feladat: talán a legfontosabb, amit fel kell vállalnunk, a Földanya védelme.”

A pápa végezetül kihangsúlyozza: „E jövő alapvetően a népek kezében van, a népek önszervező képességében…”

Mit tud erről a szürke kisember még mondani? Talán annyit, hogy bár nem vagyok se túlságosan vallásos, még katolikus sem, evangélikusnak kereszteltek, de azért hiszek egy jó erőben,ami valahonnan irányíthat minket. Ennek az erőnek lehet a pápa a szószólója, érdemes rá hallgatni.

A publicista pedig hozzáteszi: A félrebeszélések ideje lejárt. Alapvető problémánk, hogy a „felső”, titkolt, vagy nem titkolt pénzhatalom kötelékét ne engedjük a nyakunkra tekerni. Az Egyesült Államok által képviselt, geopolitikai terjeszkedési politika része, hogy az Uniót a markukba kaparintsák, aztán előre, Kelet felé. A nemzetállamok legyengítésnek, majd megszüntetésének egyik eszköze az erőltetett, megszervezett migráció. Erről kell beszélni, és ez ellen kell fellépni. Az amerikaiakkal barátságban kell maradni, de az őket is uraló pénzhatalom ellen minden erővel védekezni kell. Ha merünk cselekedni, azt egyszer még az igazi amerikaiak megköszönik nekünk!

Hollai Hehs Ottó


Csiripelés Twitterre

Archív cikkekhez nem írható hozzászólás!

Nyilas írta (2016-08-18 09:27:31)
"a távolkeleten megtámadták az Egyesült Államokat 1941-ben és igy került bele a második világháboruba. "

Ezen érdemes lenne elgondolkozni.
Ezt a szegény Amerikát mindenhol megtámadják.
Az első VH.ba is úgy került bele, hogy a Német tengeralattjűrók megtámadták itt Európa partjainál. Később meg Kóreában, Vietnamban, Kubában,Irakban, Afganisztánban.
Nem győz védekezni.

Gumidomino írta (2016-08-18 01:38:21)
Kedves Hollai úr,
Megtisztelve érzem magam hogy sziveskedett válaszolni a beírásomra.
Sokmindent nem tud a világ vagy nem tudja még kellöen érzékelni. A H.C. természetesen a pénzhatalom markában van. A média valóságos hadjáratot inditott az ö jelöltsége mellett. Céljuk az hogy teljesen tönkretegyék az országot. Az uj kulcsszó a "haladás". Ezt szajkózzák lépten nyomon. Egy korcs, tudatlan, vallástalan, homoszexuális állampolgárt akarnak akit meg lehet fosztani a szabadság és az amerikai alkotmányos jogaitól.
Már próbálják eltüntetni az amerikai zászlót mint jelképet. Leszereltetik a tüzoltó autókról, az olimpián már csak futtábol ha bemutatják eredmény hirdetéskor, a demokrata párt kongresszusán meg napokig jelen sem volt.
A szabadságszeretö amerikai polgárnak elege lett mindenütt ott lenni ahol a puska ropog viszont erös országot akar akit tisztel a világ. Ez jelenleg nem áll fenn. Az egyszerü itteni dolgozó ember cseppet sem liberális nemhogy "neo" legyen.
Tisztelettel
Gumi

Hollai írta (2016-08-17 12:40:11)
Gumidomino fejtegetéseit nem egészen értem-.
Az igaz, hogy az elnökről az amerikai polgárok döntenek, csak az a kérdés, hogy pl. egy H. Clinton kinek a zenéjére fog táncolni.
Azt pedig kár vitatni, hogy az amerikaikat mikor és hol támadták meg. Szerencséjükre az utóbbi másfél évszázadban területükön nem volt semmi " balhé" de Ők azóta is ott vannak mindenütt, ahol a puska ropog. Erről senki nem vitatkozhat.
Ami pedig a Szabadságot illeti: IGEN, de nem feltétlenűl az amerikaiak, " neoliberális" szabadságát.
Azt pedig mindenki tudja, hogy a pénz OTT, magánkézben van, ez a nagy BAJ .
Azt viszont tisztáznám: nem az amerikai néppel van baj, hanem azokkal, akik őket is a markukban tartják. És ez nem
" Összeesküvés Elmélet, hanem TÉNY.
Hollai

Gumidomino írta (2016-08-15 07:38:39)
Manapság a média és a publicisták zullesztik le a világot és próbálják a korcs fejletlen iskolázatlan embereket hamisvágányra terelni.
A jövö egyedül az amerikai választópolgárok kezében van, volt és egy jó darabig még lesz.
A pápa jobban tenné ha imádkozna vagy felülne a biciklire.

Gumidomino írta (2016-08-15 07:26:02)
Csak megemlitem hogy a távolkeleten megtámadták az Egyesült Államokat 1941-ben és igy került bele a második világháboruba. Hála Istennek hogy az USA feszültségben tartotta a világot a második világháboru után. Legalább volt kire felnézni az áramszünetben a kommunista nyomor kellös közepén. Az állam befolyását igenis a minimálisra kell csökkenteni, garantálni kell a fegyver viselési jogot a polgárok számára.
"és egy központi kormány kezében összpontosul a pénz"
Téves.
A pénz az USA-ban nem a kormány kezében öszpontosúl. A pénz magán kezekben van. A kormány kezében az állami adosság öszpontosúl.
A mai világban is az a legfontosabb hogy meg kell védeni a szabadságot a haladás az egyenlöség és a munkaimádat pusztitó hatalmátol.
A szabadság pillérei:
a fehér ember
a kereszténység
a fegyver
az Amerikai Alkotmány
Ezek ellen folyik most aljas háboru.
Ezért szorúl most a világ.
Ezért pocsék a mai világ.

Hollai írta (2016-08-12 12:54:53)
Csikszeredára üzenem;
a Nobel- dij, csak szépirodalmi műveknek jár, erről, valószínű, hogy lekéstem- De köszönöm a dicséretet.
Ami Ferenc pápát illeti, igen, vitatott személyíség, de a beszéde ténylegesen elhangzott,ott Boliviában, és amit mondott igaz.
Politikailag a katolikus egyház feje, ma nem számít, a szekularizáció folyamata a keresztény világban nagyon erős. Soros pénmágnásra többen hallgatnak.
itt a hiba, és ott, hogy nem hallgatnak egy Noam Chomskyra, de egy-most elhunyt -Umberto Ecco-ra sem. csak két név, de érdemes megjegyezni.
Én csak szürke publicista veréb vagyok, de miért nem hallgatnak az igazán nagy koponyákra ?
Nehéz kérdés !
Barátsággal
Hollai

Papy on board írta (2016-08-11 10:37:49)
Szépen összefoglalta azt, aminek a kifejtéséhez száz oldal kellene. Pár apróság:
-- A pénz és az erőszakszervezeteken kívül nem árt megemlíteni a sajtó hatalmát sem, annál inkább, mivel az eredetileg megfogalmazott hármas hatalommegosztási elv ezt kihagyta. Pontosabban a teljes TUDATIPART, aminek csak része a sajtó, de része a filmgyártás is.
-- A pápa szerepéről nagyon pozitívan ír a szerző (a vége felé). Érzésem szerint ez az írás még 16. Benedek idején születhetett, őrá ez igaz is. Az utódja, ferenc pápa viszont még nagy kezdőbetűt sem érdemel... hadd ne részletezzem.

Antalm írta (2016-08-10 12:36:07)
Hollai Hehs Ottó Ur! Nobel dijra javasolnám, ha picit is tehetném!
Értelmessen csokorba szedte a Világ kérdéseit,/már többször is/- érdemes a felvezetéseit követni, lépten-nyomon!!

Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  gyergyó, csík     haromkut     az mpp közleménye     tojás     csárdáskirálynő     porn     interjú     mi nem ünnepelünk     tan     bán zsófia     háromkút iskola adomany     fehér-fekete fotók     ojtoz     csiki sör     kolozsvár     szász jenő     autópálya     londonban     bbte     aut  
Kulcsszófelhő