Erdély címererdély ma logó
január 24. kedd | Timót napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,4973 RON | 100 HUF: 1,4525 RON | több

Archívum
2013.02.10. | 12:44 Bethlen Gábor Alap: „Szülőföldön magyarul" erdélyi pályázati felhívás

4824

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2013. március 1-től meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” című nyílt pályázatát a „nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás”, illetve „hallgatói támogatás” igénylésére a 2012/2013-as tanévre.

A pályázat célja: a romániai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

I. Támogatásra jogosultak:

Nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban részesülhetnek:

A szomszédos állomokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 14.§. (1) és (2) pontjai alapján az „óvodai, alap – és középfokú oktatási intézményben magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató kiskorúak”.

Ennek értelmezésében:

a.) azok az óvodáskorú gyerekek, akik 2012. szeptember 1-től Romániában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű képzésben vesznek részt,

b.) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1994. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Romániában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják

c.) egyedi elbírálással részesülhetnek támogatásban:

- azok a tanulók, akik az 1994. augusztus 31-ét megelőző időszakban születtek és Romániában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják,

- vagy fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülnek, mivel a lakóhelyükön, napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat.

Hallgatói támogatásban részesülhet:

A szomszédos állomokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény a 14.§. (1) és (2) értelmezésében:

- az a nappali tagozatos hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben, vagy részben magyar nyelven folytatja.

II. Pályázatból kizárandók köre:

a.) az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2012/2013. tanév első félévében több mint 50 igazolatlan órát hiányzott,

b.) az a fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2012/2013. tanév első félévében a hivatalosan előírt magyar órák több mint 10%-ról igazolatlanul hiányzott,

c.) az a pályázó szülő/pályázó, aki a pályázatot (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat.

d.) azon személyek, akikre a 2001. évi LXII. törvény hatálya nem terjed ki (Szátv. 1.§. (3): „aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozat alapján veszítette el; akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert csalárd módon szerezte meg; aki Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szerzett.)

A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

III. Pályázható támogatás összege és jogcíme:

A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS – 22.400 Ft-nak megfelelő RON

B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – 2.800 Ft-nak megfelelő RON

A támogatás a 2012/2013-as tanévre egy alkalommal igényelhető.

A „Szülőföldön magyarul” pályázat teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2013. évi költségvetésének „Oktatás-nevelési támogatás” előirányzatán rendelkezésre álló összege.

IV. Pályázati feltételek:

Az A. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó pályázati feltételek:

- megfelelően kitöltött pályázati adatlap; (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően)

- kötelezően csatolandó mellékletek:

a.) a pályázó szülő, ill. törvényes képviselő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata;

Amennyiben a kiskorú családneve nem egyezik meg a pályázó szülő/nevelőszülő családnevével, mellékelni kell a következő dokumentumok valamelyikének fénymásolatát: válásról szóló bírósági végzés, a nevelőszülő megbízásáról szóló hatósági döntés.

b.) a tanuló(k)/óvodás(ok) születési anyakönyvi kivonatánakfénymásolata;

c.) a tanuló(k)/óvodás(ok) iskolalátogatási/óvodalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, valamint a 2012/2013 iskolai év első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát az osztálytanító vagy az osztályfőnök aláírásával hitelesítve. A fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2012/2013-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát.

d.) A moldvai magyarok magyar nyelvű oktatásban való részvétele esetében iskolalátogatást igazoló irat, vagy ennek hiányában a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által kiállított, magyar nyelvű oktatásban való részvételt igazoló irat eredeti példánya.

e.) Egyedi elbírálás alá esők esetében kérelem csatolása, amely tartalmazza a támogatás indokoltságát. (A kérelem formanyomtatványát a pályázati csomag tartalmazza.)

A B. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó pályázati feltételek:

- megfelelően kitöltött pályázati adatlap;

- kötelezően csatolandó mellékletek:

a.) a pályázó érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata;

b.) a hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor a pályázó szülő/pályázó köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a pályázatérvénytelennek minősül.

Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

Az adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail elérhetőségüket és telefonszámukat az esetlegesen felmerülő problémák gyorsabb intézése érdekében.

V. Pályázatok benyújtásának módja:

1. Jelen pályázati felhívás alapján a 2012/2013-as tanévre igényelhető támogatásokra 2013. március 1. – 2013. április 15. közötti időszakban lehet pályázni. A pályázat utolsó postára adási dátuma: 2013. április 15.

2. A pályázatot jelen felhívás mellékletét képező adatlapon, papír alapon lehet benyújtani, ajánlott levél formájában 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban az alábbi címre:

UCDMR – RMPSZ

„Szülőföldön magyarul” – Pályázati Iroda,

530241 Miercurea Ciuc/Csíkszereda, Str. Topliţa/Taploca u., nr. 20 sz.,

Jud. Harghita / Hargita megye

VI. Pályázati adatlapok beszerezhetők:

A Pályázati adatlapot, válaszborítékot és a Pályázati útmutatót tartalmazó pályázati csomagokat át lehet venni:


- a gyerek által látogatott oktatási intézményben (óvodában/iskolában),

- a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) Területi Oktatási Központjai irodáiban, az RMPSZ megyei/területi/körzeti képviselőinél, illetve

- letölthetők a www.szulofoldonmagyarul.ro honlapról.

VII. Pályázat elbírálási és eljárási rend:

A beérkezett pályázatokról a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége ellenőrzés és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.

A pályázó szülő/pályázó a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.

Sikeres pályázás esetén a megítélt támogatási összeg folyósítása kizárólag banki átutalással történik, a Bizottság által meghatározott RON összegben az OTP Bank Románia Rt. által vezetett bankszámlákra.

Azon pályázó szülők/pályázók, akik a 2011. és 2012. évi pályázati időszakban nyitottak az OTP banknál számlát és a hozzá kapcsolódó bankkártyát megkapták, pozitív elbírálás esetén a 2013. évi pályázati időszakban is erre kapják a támogatást.

A 2013. évben először pályázóknak a pozitív elbírálásról szóló értesítés kézhezvételét követően szükséges lesz folyószámla és bankkártya nyitása az OTP banknál. Ennek menetéről a Bizottság döntését tartalmazó értesítőben tájékoztatást kapnak.

VIII. Adatvédelmi hozzájárulás:

A pályázat beadásával a pályázó szülő/pályázó vállalja a támogatás tényének nyilvánosságra hozatalát, valamint az igénylőlapon szereplő személyes adatoknak az igénylés elbírálásával kapcsolatos kezelését a vonatkozó hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint.

IX. A pályázati csomag elemei

a.) pályázati felhívás

b.) pályázati adatlap

c.) kérelem

d.) pályázat útmutató

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége,„Szülőföldön magyarul” – Pályázati Iroda,

Tel/Fax: 0266 244 450

E-mail: [email protected]

Letölthető dokumentumok:

Nevelési oktatási támogatás pályázati adatlap 2013

Hallgatói támogatás pályázati adatlap 2013

Hallgatói támogatás pályázati adatlap 2013

Kitöltési útmutató nevelési oktatási támogatás 2013

Kitöltési útmutató hallgatói támogatás 2013

bgazrt.hu


Csiripelés Twitterre

Archív cikkekhez nem írható hozzászólás!


Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  tan     autópálya     autopalya     háromkút iskola adomany     benzin     mpp     1     biró rozália     mol liga     aracis     nemzeti t     bán zsófia     szász jenő     mol rom     rmdsz     demokrata sz     református     szabó Ödön     régió fejlesztés     bbte  
Kulcsszófelhő