Erdély címererdély ma logó
augusztus 19. szombat | Huba napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5883 RON | 100 HUF: 1,5110 RON | több
2017.06.15. | 05:53 Mindenben szeretet (Tovább terjed a Csíksomlyót is érintő hazugság)

4864 24
János Zsigmond

A Szabadság napilap szombati számában a Hitélet című rovatban, mint minden évben pünkösd táján, menetrendszerűen megjelent a csíksomlyói búcsúról szóló ismertetés.

Minket, unitáriusokat úgy szoktak jellemezni, hogy a vallási türelmet nemcsak történelmi örökségként őrizzük, hanem mindennapi hitéletünkben, társadalmi síkon is próbáljuk megélni. De ahogy mondani szokták: a pohár egyszer csak annyira telik, hogy kicsordul. Így nálunk is.

Tovább már nem tűrhetjük azt a célirányos történelemferdítést, amely minden évben a hitvédelem megtévesztő és egy másik felekezet iránti nem éppen keresztényi szeretet jegyében igyekszik hangulatot gerjeszteni és azt évről évre megújítva ébren tartani.

A fentieket mindjárt az írás címével is igazolva látom: 440 éves a csíksomlyói búcsús körmenet. A szerző viszont a második bekezdés első mondatában ezt írja: „A Boldogságos Szűz Mária tisztelete már a XV. században virágzott a székely nép körében, ez adta elsősorban Csíksomlyónak a búcsújáróhely jelleget.” Ezt IV. Jenő pápa 1444-ben engedélyezte. Sosem volt erős oldalam a matematika, de most mégis úgy gondolom, hogy a két évszám közti különbség nem 440, hanem 563. Tehát a történelmi adatok alapján katolikus testvéreinknek, s itt elsősorban a ferences atyákra gondolok, felettébb büszkén kellene hírül adniuk a világnak, hogy a búcsújárás Csíksomlyón több mint félezer éves.

Egyike Európa legrégibb búcsújáróhelyeinek.

De akkor miért ez a „szerény” 440. évforduló? Vizsgáljuk csak meg történelmi előzményeit. Borsos Sebestyén, a 16. századi krónikás így emlékezik János Zsigmondra: „Ez istenfélő és tökéletes, igaz keresztény fejedelem volt, akinél drágalátosabb királyuk nem volt a keresztényeknek, aki Isten igéjének ilyen tudakozója lett volna. Ez a tanítóknak nemhogy rontója lett volna, de inkább nagy oltalmára volt.” Az ezt követő századok történet- és emlékírói azonban nem tudták megbocsátani János Zsigmondnak, hogy unitáriussá lett, s ez rányomta bélyegét életműve és személye értékelésére. De azt az alkotmányos rendet, amelyet ő megalkotott, nevezetesen a vallás- és lelkiismereti szabadság törvényét és a négy bevett vallás rendszerét mindegyik utóda tiszteletben tartotta, mert ez biztosította Erdély belső békéjét és jólétét.

A 18. század azonban olyan változásokat hozott, amely a függetlenségét vesztett Erdély politikai és vallási életét a Habsburg-birodalmi érdekek érvényesülésének rendelte alá. Az egyenlő jogokon alapuló bevett vallások rendszerét felváltotta a kedvezményezett, sőt, az egyedüli, kiváltságjogokat élvező egyház uralma, amelyet legjobban az ellenreformáció térhódítása igazolt erőszakos templomfoglalások kíséretében. A felvilágosodás hatására a század végére (1781) megszületett II. József Türelmi rendelete, amely bizonyos tekintetben helyreállította a vallások egyenlőségének a rendszerét, s megkezdődhetett a protestáns, köztük az unitárius egyházak külső megerősödése.

Ebben az időszakban született meg, terjedt el és élte a maga életét különböző intenzitással, hol elhalványulva, hol erőteljesebben az a mítosz, amely János Zsigmondot erőszakos, a még akkor létre sem jött unitárius egyház és vallás hittérítőjeként 1567 pünkösdszombatján a „színtiszta katolikus Csík és Gyergyó” ellen hadsereggel támadó uralkodónak állítja be. Ez a „világra szóló győzelem” hozta létre aztán a csíksomlyói búcsút, mert a mítosz szerint a hitükért hősiesen küzdőket s az értük imádkozókat maga Szűz Mária segítette.

Ebben a szép és lelkesítő történetben csak az a különös, hogy az azt elbeszélő későbbi szerzők egy olyan műre hivatkoznak, amelynek egy katolikus főúr a szerzője, de amelyet soha senki se látott, és azóta sem sikerült megtalálni.

Ezzel kapcsolatban ajánlom a részletes tájékozódás érdekében Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: a csíksomlyói pünkösdi búcsú új megvilágításban című tanulmányát (megjelent a Keresztény Magvető folyóirat 2005/2. számában). Ennek kiegészítéseként most csak egy fontos dolgot szeretnék megemlíteni. János Zsigmond 1567 kora nyarán betegen feküdt Gyulafehérvárt palotájában. Súlyos egészségi helyzetére tekintettel elkészítette végrendeletét.

Ugyanaz év július 23-ára Fehérvárra összehívta az országgyűlést, ahol királyi előterjesztésében előadta, hogy betegeskedése inti az ország sorsáról gondoskodni. Felszólítja a rendeket, hogy kerüljék a meghasonlást, szakadást, amely romlásukat vonná maga után. A végrendelet bevezetőjében hangsúlyozza, hogy az ő országa a keresztény közösség része, és hogy soha keresztények ellen fegyvert nem fogott, csak kényszerűségből és a szükségtől hajtva védte magát és országát. Minden erejével arra törekedett, hogy előmozdítsa a kereszténység ügyét.

Úgy hiszem, mindenki előtt világos, hogy egy súlyosan beteg ifjú fejedelmet nem a csíki katolikusok megtérítése foglalkoztatott, és nem vezethetett hadat ellenük, mivel éppen végakaratát mondta tollba. Egyébként végrendelete változatlan maradt, és 1571-ben bekövetkezett halála után az országgyűlésen utóda, Báthory István is hitelesítette azt.

Orbán Balázs A Székelyföld leírása című művében már a 19. század végén megpróbált igazságot szolgáltatni, amikor ezeket írta: „János Zsigmond mint hadvezér, mint államférfi, mint a nemzeti erő és műveltség fejlesztője, mint az alkotmányos szabadság alapvetője és biztosítója egyaránt nagy volt, s kegyeletes emléket kell hogy keltsen minden igaz magyar szívében, mert e drága adományokat ő nagy erőfeszítéssel és bámulatosan kitartó következetességgel vívta ki s biztosítá a jövőt. Pedig uralmának korszaka igen nehéz és válságos volt, az egész ország a politikai és vallási átalakulások lázában szenvedett. Hogy a szenvedélyek vulkánja ki nem tört, hogy ez országrész a politikai és vallási háborúk iszonyait kikerülte, hogy itt Szent Bertalan-éjek, szicíliai vecsernyék, eperjesi vérpadok helyett e forrongásból a teljes vallásszabadság mennyei pálmája hajtott ki: azt egyenesen a János Zsigmond nagy uralkodói tulajdonainak írhatjuk javára. Ő a tudománynak, a magyar műveltségnek nemcsak kiváló támogatója, de kultiválója is volt.

Ő maga is részt vett az e korban dívott tudományos és hitvitákban, a magyar nyelvet a politikai és vallási élet minden terén ápolta, az országgyűlések magyarul tanácskoztak, magyar törvényeket alkottak. A templomok mellett mindenütt az ő kegyadományaiból táplált iskolák keletkeztek, a teljes sajtószabadságot legelőbb ő honosítá meg nemcsak Erdélyben, hanem Európa minden más országát megelőzte ebben is úgy, mint a vallásszabadság törvénybe iktatásában.”
Az elmondottak célja nem az volt, hogy János Zsigmondnak elégtételt szolgáltassunk. Mindezt megtette ő maga, amikor megmentette és századokra életképessé tette a magyar nemzeti királyság eszméjét, s a világon elsőként biztosította a vallás- és lelkiismeret-szabadságot, s ezzel önmagát és Erdélyt világtörténelmi jelentőségre emelte.

Ezzel szemben viszont arra szeretnénk felhívni elsősorban a hazai, de a Kárpát-medencei történelmi testvéregyházak figyelmét, hogy amikor a magunk szent dolgait erősíteni vagy elmélyíteni akarjuk, ne úgy tegyük, hogy ezáltal mások történelmi örökségének és hitének értékét lekicsinyítjük, vagy éppen a köztudat előtt kárhoztatjuk.

Úgy hiszem, végre meg kellene értenünk, hogy nem a hitviták korát éljük, amikor egymásnak feszültek nemcsak a vélemények, de az indulatok is. Ma, a huszonegyedik század elején párbeszédre van szükség, amikor a másság megértésén és elfogadásán keresztül azt keressük, ami összeköt, amit közös értékként mindannyian magunkénak vallunk. Fel kell ismernünk, hogy a szabadság a felelősen megélt szeretet drága lehetősége, amellyel nem visszaélnünk, hanem egymás javáért élnünk kell.

A csíksomlyói búcsú eredetének kérdésében már 1998-ban megkerestük dr. Jakubinyi György érsek urat, aki válaszlevelében azt írja, hogy napjainkban is a jól ismert elvet kívánja követni: „In necessariis unitas, indubiis libertas, in omnibus caritas. (A szükségben egység, a kételkedésben szabadság, mindenben szeretet.) Biztosíthatom, hogy fogadalmi búcsúnkat, ahogy azt az ősök fogadták, nem használjuk fel felekezeti torzsalkodásra. Ami sérelem pedig emberi gyarlóságból felmerül, azért bocsánatot kérünk.”

De mert azóta is minden maradt a régiben, ezért újból megismétlem az Erdélyi Unitárius Egyház lelkészeinek és híveinek testvéri szeretettel megfogalmazott kérését a Római Katolikus Püspökségek vezetőinek, szíveskedjenek odahatni, hogy egy ilyen fontos vallási rendezvény szolgálja a hit és erkölcs elmélyítését nemcsak a római katolikus hívek, de egész magyar népünk lelkében és életében. Istenhez való közeledésünkben és az Ő akaratának keresésében mind egyek vagyunk, hadd legyünk egyek egyházaink és népünk szeretetteljes szolgálatában is.
A jó Isten áldását s a pünkösdi Lélek megszentelő erejének kiáradását kérem az ez évi búcsú eredményes megrendezésére.

Kolozsvár, 2007 pünkösd nagyhetén.
DR. SZABÓ ÁRPÁD
*
Szerk. megj. Lapunk harmadízben tér vissza e súlyos történelmi félremagyarázás tisztázására. Ezúttal is utólag, az ünneprontás elkerülése végett. Most sem tennénk, ha a csíksomlyói búcsú kapcsán csupán egyetlen erdélyi napilap esett volna a történelemhamisítás több esztendőn át következetesen, általunk is minden alkalommal dokumentált vétkébe.

Az elmúlt napokban két hírportál is közvetítette Ferenc-rendiek kalauzolta fiatal és jámbor természet- és történelemjárók hamis históriai ismereteit. Kérdésünk békességkeresően szelíd: miként fogjuk megismerni a szomszéd népek múltját, ha a magunkét is következetesen elhazudjuk?

HÁROMSZÉK

Háromszék


Csiripelés Twitterre

Még írhat karaktert.
Név:

Mennyi hat + nyolc ?Miklós Gábor írta (2017.06.21. 09:32:16)
"Isten mindenhol jelenlevő hatalma és ereje, minden emberi értelmet felülhalad.." Ha ez igaz, már pedig az, akkor miről beszélünk kinek és minek!?

Bakai írta (2017.06.17. 09:32:14)
köztudomású,hogy a gyergyói és csíki erőszakos térítési kísérletre lázadtak fel a székelyek! mindig viszolyogva olvasom, kedves Szabó Árpád dr, hogy ha a tordai dekrétumokkal dicsekednek, de pont János Zsigmond nem tartotta be!parancsára lerombolták a váradi 4 tornyos várbeli székesegyházat, a királysírokat feldúlták,a csontokat szétszórták, ma sem tudjuk,hova lett eltemetve Szent László nagy király!! ez köztudomású Váradon, most pont ünneplik a Szent Királyt, de erről a szégyenről ők is hallgatnak!

Nimród írta (2017.06.16. 22:25:35)
Tudott dolog, hogy "VÉGE VAN A TURÁNI ÁTOKNAK"!!

Vagyis, mindkét vallás tisztelje a másik álláspontját és legyen büszke a sajátjára!

Mind a két változat megfér egymás mellett!!

Most, a lényeg az, hogy ÖSSZEFOGJUNK ÉS SEGÍTSÜK EGYMÁST, MERT CSAK ÍGY VAGYUNK ERSEK!

A CIVAKODÁS MINDÉG GYENGÍTI A NEMZETET!

Gaács Tibor írta (2017.06.16. 22:00:04)
Vesszen Trianon írta (2017.06.16. 14:19:28)
Nem tudom, miért írta ezt! Azt hiszi, hogy valakit érdekel a bigottsága? Mert nem!

Vesszen Trianon írta (2017.06.16. 14:19:28)
Nincs igaza tibike, mert "AZ IGAZSÁG SZABADDÁ A HAZUGSÁG SZOLGÁVÁ TESZ TITEKET" mondást nem én találtam ki, hanem a megváltó, Jézus király, a pártus herceg és ki is mondta nem sunnyogott, fenyegetett széthúzással, nemzethalállal, mert aki feladja a szabadságát az a NEMZETÁRULÓ.

Hallgató írta (2017.06.16. 11:29:24)
Ella @. Üdvözlöm ! Kérem olvassa Németh Zsolt " Szálvátor kápolna titka ".

Gaács Tibor írta (2017.06.16. 07:41:48)
Tisztelt Menasag, tisztelt Heh!
Talán nem a vallási vitáknak a legszebb ideje van a mostani beszorított helyzetünkben, hanem inkább az összefogásé! Borsos Sebestyén hiteltelenítésének a kísérlete körülbelül egyenlő a saját nemzeti múltunk forrásainak a hiteltelenítési kísérletével. Ha ő nem hiteles, akkor ki után igazodunk? Iorga után? mert ez következik! Különben Borsos Sebestyén polgárember volt, gazdag is és nem különösebben volt rászorulva külső fizetésekre. Megbecsült tagja volt ő az erdélyi emlékirat-íróknak.
A régi vallásháborúk folytatásának már csak azért sincs semmi értelme, mert akkor mindjárt előkerül Árva Bethlen Kata sorsa, és folyhat vég nélkül tovább.
Nekem magamnak is van elszámolásom az unitáriusokkal, de ilyenkor inkább hagyom máskorra és más fórumokra. Uraim! Vigyázzanak, mert a saját sírjukat ássák! Én szóltam!

Menasag írta (2017.06.15. 22:25:18)
Minden évben megismétlődik ez az unitus utómagyarázat.
Kezdjük azzal, hogy mit is jelent a hittérítés, hogyan zajlott az, akár a Jánoskirály idejében is, és van-e alapja a hitbenmaradás fogalmának. Mindezt ha megmagyaráznák és főleg ezzel kezdenék nem a történelemhamísítási lelkigyakorlattal akár el is lehetne hinni, hogy nem volt fegyveres változata semmilyen felekezeti átváltozásnak.

Heh írta (2017.06.15. 21:04:08)
Borsos Sebestyén, jol fizetett krónikás. Azt irta amiert fizettek. Hol a kereszt unitárius honffitarsak,ha kereszténynek tartjatok magatokat?

Ella írta (2017.06.15. 20:48:20)
Tisztelt Hallgató! Köszönöm hozzászólását. Jó volna ősi jelképeinkről minél többet megtudni minden magyar embernek. Tisztelettel kérem, tájékoztasson az ezzel a témával kapcsolatos, a világhálón elérhető irodalom fellelhetőségének helyéről. (Napkövek, Salvator kápolna)Tisztelettel

Szenvedő írta (2017.06.15. 20:31:21)
Mindannyian elfogadhatjuk fennebb kiemelt Gróf.Orbán Balázs műve alapján íróttakat, valamint Dr.Jakubinyi György érsek által megtett elismeréseket.
A biblia sem maradt a régi testamentum szerinti, hanem megújitatott!
A XXI század, több valós értelmet tett a mai emberiség rendeltetésére.
A somlyói búcsú a nemzetünk büszkesége és összetartó ereje!

Vilmos írta (2017.06.15. 19:07:51)
Szomorú, hogy egyesek kicsinyes vitákba kezdenek az írással kapcsolatban (melyik az igazi egyház, és melyik nem, stb.), jóllehet messze nem ez a lényeg! A szerző, a történelmi tényeket ismertetve, minden gyűlölködéstől mentesen, szeretettel kéri a katolikus egyház vezetőit, hogy a csíksomlyói búcsú alkalmával abba kéne hagyni a rendszeres hivatkozást egy olyan legendára, aminek semmi történelmi alapja nincs (János Zsigmond erdélyi fejedelmen kívül), mivel ez nem vall keresztényi magatartásra, sőt, alkalmas vallási gyűlöletkeltésre. Egyébként akkor sem lenne keresztényi magatartás, ha a legenda igaz lenne! Az igazság és a szeretet a két legfontosabb dolog az ember életében. Nekünk magyaroknak, akiket a sors már annyiszor megforgatott, különösen fontos lenne ezeket az erkölcsi értékeket magunkévá tennünk a kicsinyes és értelmetlen veszekedések helyett. A matekhoz meg csak annyit: mivel a cikk 2007-ben íródott, helyes az 563! Ha ma íródott volna akkor 573 év lenne a helyes... :)

Nyilas írta (2017.06.15. 19:05:53)
Kedves Pashtu.
Aki a hitét gyűlölködésre használja, annak eleve nem lehet igaza.
Különösen nem lehet igaza akkor, ha az arámi nyelvű Jézust héberül próbálja magyarázni.

Vesszen Trianon írta (2017.06.15. 17:35:17)
Az őskeresztények halomra gyilkolása a római cirkuszban-inkvizíció-reformáció-mohács-trianon-kommunizmus-liberalizmus. Ez az a lépcső amely a magyarok ISTENÉHEZ vezeti a nemzetet ugye drága, jó, protestáns TESTVÉREIM!

Pashtu írta (2017.06.15. 16:55:10)
A replika jogán, kedves Laza(r) úr/hölgy, ha az unitárius egyház annyira keresztyén lenne, mint amennyire arabusul tud Ön, akkor miért kell megkeresztelni az unitárius egyházból a reformátusba megtérőket, és miért nem kell megkeresztelni a más keresztény egyházak fiait, leányait? Ezért írtam azt, hogy az unitárius és a mormon hívő egyformán tévedésben él az alapvető evangéliumi üzenet befogadása során, miszerint az Atya, a Fiú és a Szentlélek/Szellem együtt, hármas egységben, alkotja Isten hármas természetét, Jézus pedig maga az Isten (héberül Istenfia/Emberfia annyi mint maga az Isten), aki feltámadt. Aki ezt nem hiszi, az nem is zarándokol Somlyóra, csak kirándul, zászlót lenget, sört iszik, szórakozik egy domboldalon, és annak teljesen mindegy, hogy valami 455 vagy 500 éve vagy tegnap történt. Sajnálom, hogy igazammal megbántottam.

Istenfélő írta (2017.06.15. 14:27:49)
Mondjuk ki őszintén, a Biblia szerint, bálványimádás és idegenistenimádás a javából!!!

Szenvedő írta (2017.06.15. 14:02:01)
Igen, a matematika! Azaz 573-éve akkor, 563 helyet!

Hallgató írta (2017.06.15. 13:48:07)
Jogosan léptek fel megint az igazság oldalán a nem katolikusok, akik akaratosan félrevezetik a jonépet a pünkösdi megemlékezésröl, ugyanakkor egy szot sem szolnak ösi szimbolumainkrol, t.i. a " Napkövekröl " van szo, amelyek az ösi csillagvizsgalo, ma ugynevezett Szálvátor kápolnában voltak. Hunyadi János korában a katolikusok erre a négyzet alaku csillagok járását megfigyelö kis épületre, ráépitették a ma meglévö épületet, ezzel lerombolva minden ösi hiedelmeinket, tudományainkat. Ez nem volt elég, körbe plántálták fákkal az egész világra szolo emlékmüvet, h. ne lehessen kilátni a szögekbe beosztott két ablakocskákon és meggyözödni a csillagok állásárol. Ebböl a megfigyelöböl hányták ki az " irástudo " katolikus szerzetesek a " Napköveket " is az egyház parancsára.
Innen láttani összekötetésben volt a megfigyelö más hat-hét hasonlo megfigyelökkel.
Mai napig ide gyül össze a csángo népség kora reggel várva a Nagysomlyo felöl megjelenö Babba-Máriát.

Lazar Levente írta (2017.06.15. 13:07:58)
Kedves nevét nem fölvállaló "Pashtu" úr/hölgy?! Nem akarok vitába keveredni a tájékozatlanságát illetően, csak annyit jegyeznék meg, hogy "aki nem tud arabusul, az ne beszéljen arabusul" - ha érti egyáltalán, mire célzok.

Istenfélő írta (2017.06.15. 10:52:10)
Ha mindenki egyszer végigolvassa a Károli Gáspár féle fordítású Bibliát, megszűnnek a gyűlölködések és napvilágra jön az igazság. Addig csak a saját igazát keresi mindenki.

"Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illattétel utálat előttem; újhold, szombat s ünnepre-felhívás: bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek."
Ézsaiás 1:13

Zoltan írta (2017.06.15. 10:22:59)
Mi,katolikusok,szeretettel varunk minden kereszteny magyar embert a punkosdi Bucsu-ra,az osszmagyarsag unnepe kell legyen ez a csodalatos bucsujaras.Azt szeretnenk,hogy minden felekezet magaenak is erezze es megegyszer hangsulyozom,az osszmagyarsag unnepe kell legyen ez az unnep, az osszetartozast kell hangsulyozni ,nem a szethuzast papjainknak is.
Udvozlettel minden kereszteny magyar embernek!

Tankogy írta (2017.06.15. 09:48:48)
Egyáltalán nem érdekel az, amit itt tárgyalnak a történelmi tények meghamisításával kapcsolatban. Engem az érdekel, hogy ez a búcsú mára az erdélyi, anyaországi összetartozás nagyszerű példája, felejtve az állandó görcsös ragaszkodás magyarázgatását a múlthoz. Kellet volna Önök szerint, egy ellenőrt áll állítani, akik igazolták volna az emberek hitbéli hozzátartozását? Abszurdum, hogy ma is azt állítja máig nem sikerült meglátni azt, még Dr.Szabó Árpádnak sem, hogy miért fontos ez a búcsú a világ magyarjainak!!!Sajnálom a kicsinyességet!!!

Pashtu írta (2017.06.15. 09:31:31)
Szabó Árpád úr mikor is írta ezt a felhívást, 2007-ben? És eddig vártak a cikk közlésével? Akkor ennek már nincs is semmiféle hírértéke. Az unitárius egyház nem fogadja el teljes mértékben Jézus tanításait, tagadja az Isten hármas természetét, emiatt miért is szeretne keresztény egyházként tevékenykedni. Ilyen alapon a mormon egyház is lehetne keresztény. De nem az. Csak madárperspektívából. Ettől függetlenül, a türelmet gyakorolni kell velük szemben is.

Bakk Dávid László Zoltán írta (2017.06.15. 07:42:29)
A Tolvajos-tetői "csatáról" nincs hiteles történelmi dokumentum. Reformátusként, majd minden évben el szoktam menni "Somolyóra", hogy részesüljek az összetartozás és a közös imádság élményében és örökké szembesülök ezzel a mítosszal, mely fenntartja katolikus testvéreinkben ezt a hamis történelmi tudatot. De hát sokat nem várhatunk az erdélyi katolikus egyház vezetőitől amikor lelkigyakorlatra hivatkozva megtagadták a közös ünneplést a történelmi magyar protestáns egyházaktól a gyulafehérvári Millecentenárium alkalmával!


Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  emi tabor     fertőzött tojás fipronil     interjú     mi nem ünnepelünk     bbte     kelemen hunor     bán zsófia     szász jenő     gyergyó, csík     háromkút iskola adomany     aut     fehér-fekete fotók     kelemen lajos     tan     okos márton     ojtoz     autópálya     beder tibor cikkei     londonban     tojás  
Kulcsszófelhő