Erdély címererdély ma logó
augusztus 16. szerda | Ábrahám napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5737 RON | 100 HUF: 1,5058 RON | több

Archívum
2014.01.20. | 21:46 Az igazság nyomában – A sepsiszentgyörgyi haditemető valós története

2802 1

Egy világhálón keringő hírnek jártunk utána, mely szerint újabb háborús emlékművet „magyartalanítottak”. A sepsiszentgyörgyi köztemető részét képező és az első világháborúban a környéken elesett katonák nyughelyén felállított obeliszkről van szó. Helyszíni szemlénk során kénytelenek voltunk megállapítani, hogy bizonyos elemek valóban hiányoznak az általunk is jól ismert emlékoszlopról.

A látottak után felkerestük Demeter Lajos helytörténészt, akiről köztudott, hogy nemcsak a hősi sírok egyik beazonosítója, de ápolásuk egyik kezdeményezője is, és hosszú évek kutatómunkájával a háta mögött e terület szaktekintélyének mondható. Kérésünkre részletesen elmesélte a sepsiszentgyörgyi hadi temető valós történetét, melyet a levéltárak mélyéről előbányászott okmányokkal támasztott alá.

A hadi temető emlékhellyé alakulása

A német emlékmű eredeti állapotában
Az okiratok tanúsága szerint a Hősök Temetőjének története 1917 januárjára nyúlik vissza, amikor a Székely Mikó Kollégiumban és a Székely Nemzeti Múzeumban felállított tábori, illetve járványkórházban elhunyt katonák és hadifoglyok temetkezési helyéül a Debren-tetőn fekvő parcellát jelölték ki. 1917 októberében már 250-en nyugodtak ott, 1918 végére pedig számuk közel háromszázra emelkedett.

Azelőtt a hadsereg kötelékébe tartozó elhunytakat a város különböző sírkertjeibe, többek között a görögkeleti templom mellett létesült román temetőben hantolták el, felekezeti hovatartozásuk szerint. Az újonnan létesített temető közepébe a Német Hadtápállomás Parancsnokság egy andezitből faragott, eredetileg csak német felirattal ellátott emlékoszlopot állíttatott, melynek bal oldalát a német vaskereszt, jobb oldalát pedig a koronás, magyar címer díszítette. A temető már létrehozásának első évében a megemlékezések színhelyévé vált, 1917. október 14-én első alkalommal helyezték ott el a kegyelet virágait. Ekkor ünnepelték a város románoktól való visszafoglalásának első évfordulóját.

Az impériumváltás után

A trianoni békediktátum véget vetett ennek a nemes hagyománynak is, mert a frissen berendezkedett román hatalom nem nézte jó szemmel a kegyelet ilyetén megnyilvánulásait, így az idő múlásával a temető egyre elhanyagoltabbá vált. Ez a magatartás 1921 nyarán hirtelen megváltozott, s a szemléletváltás következtében a Belügyminisztérium Közigazgatási Vezérigazgatósága átiratban hívta fel az érintettek figyelmét a katonai sírok és temetők országos szinten tapasztalható gondozatlanságára.

Az új Hősök Temetőjének tervrajza (Demeter Lajos kutatása nyomán)
A város vezetősége kihasználta a lehetőséget, és halottak napjára új, nyírfából készített kereszteket állíttatott az eltűnt vagy elkorhadt sírjelek helyébe. 1921-ben a város élére kinevezett Crişan Zaharie polgármester utasítására Zátyi József városgazda helyszínrajzot készíttetett a temetőről, és a sírokat is beazonosíttatta. Év végére sikerült rögzíteni, hogy az emlékmű alatti tömegsírban ismeretlen számú beazonosítatlan katona nyugszik, mögötte 295 sírhant található, előtte pedig egy, amelybe az 1918. augusztus 5-én elhunyt Carl Gersinich cs. és kir. alezredes van eltemetve.


Rendezés vagy kegyeletsértés?

1942 nyarán készült fénykép
A Román Hivatalos Közlöny 1927. június 2-án megjelent számában tették közzé azt a rendeletet, melynek értelmében a haditemetők országszerte a minden évben megtartandó Román Hősök Napjának színtereivé váltak. Következményeként a Sepsiszentgyörgyön állomásozó katonaság, rendőrség és csendőrség állományából, valamint a megyei, városi és állami intézmények vezetőségéből, alkalmazottaiból álló románság ettől kezdve ott volt kénytelen megünnepelni Erdély Romániához történt csatolását. Egy olyan helyszínen, melyet szerintük az idegenek által emelt és az „ellenséges erők” jelképeivel díszített emlékmű jelöl.

Ez a frusztráltság vezetett egy új haditemető kialakításának az ötletéhez, melyet kb. 50 méterre a régitől, 1931-ben meg is valósítottak. Létjogosultsága alátámasztásaként a meglévő kegyeleti hely szűkös voltára hivatkoztak, mely nem tette lehetővé, hogy a város ortodox temetőjében, valamint a környéken elhantolt néhány román katonát is ide temessék el. Az úgynevezett német temetőből tehát kihantolták a halottak egy részét, és az ortodox temetőből idehozottak maradványaival együtt 86, kőkereszttel megjelölt sírba temették újra őket. A felületes azonosítás és szándékos ferdítés nyomán sok esetben pontatlanul vagy elrománosítva vésték fel a több mint tíz nemzethez tartozó, de túlnyomó többségében magyar katonák nevét.

Az újonnan létrehozott kegyeleti hely kialakításához Magyarország és a város is hozzájárult 5-5 ezer lejjel. A közepére Pap Lehel helybéli vállalkozóval egy 5 méter magas oszlopot öntettek betonból, melynek oldalai azonban az eredeti tervektől eltérően, pénz hiányában csupaszon maradtak.

Újra magyar fennhatóság alatt

Az emlékmű 2011 novemberében
Az immár két haditemető újabb rendezésére, vagyis a román hatalmi szervek által városszerte lerombolt emlékművek visszaállítására csak jóval a magyar hadsereg 1940. szeptember 12-én Sepsiszentgyörgyre történő bevonulása után, 1942-ben nyílt lehetőség. Ekkor felújították a régi temető emlékoszlopát, a levéltári és anyakönyvi adatoknak megfelelően kijavították az újban található sírkeresztek hibás feliratait.

A polgármester túlbuzgóságából a munkálatok során nemcsak az elrománosított neveket magyarosították vissza, hanem jó néhányat a más nemzethez tartozók nevei közül is. A román fennhatóság alatt betonból emelt csupasz obeliszk keleti oldalára a Sepsiszentgyörgyről bevonult és hősi halált halt, a nyugatira az itt eltemetett katonák névsorát vésték fel. A déli oldalára a magyar koronás címer gödemesterházai terméskőből készült domborművét erősítették, alája pedig A hazáért felirat és egy pallos került, két oldalán a világháború kezdetének és befejezésének évszámaival. Legfelül Horthy Miklós kormányzó repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt fiának az emlékére a „Vitéz nagybányai Horthy István Magyarország helyettes kormányzója” felirat került.

A román hadsereg 1944 őszén történő bevonulása után a Horthy István, nevét tartalmazó feliratot habarccsal fedték el, a magyar címert pedig megcsonkították. Fényképek igazolják, hogy a régi temető emlékművén a két világháború között még ott díszelgett a német vaskereszt és a koronás magyar címer, vagyis ezek eltávolítása is a kommunista diktatúra ideje alatt történt.

A diktatúra bukásától napjainkig

Az emlékmű 2012 novemberében
A rendszerváltás után a kormányzóhelyettes neve kiszabadult ugyan a habarcs fogságából, de a kellő akarat és szükséges pénz hiányában, az idő vasfoga folyamatosan rombolta és pusztította a hősök nyughelyének jobb sorsra érdemes sepsiszentgyörgyi emlékműveit. Ez a szégyenteljes állapot késztette a városvezetést 2010-ben egy átfogó helyreállítási és rendezési terv elkészíttetésére, melynek az eredeti állapot visszaállításának és az eddig elkövetett mulasztások pótolásának tudományos hátterét és megalapozottságot a már említett Demeter Lajos kutatásai biztosították. Ezek során kiegészült az obeliszken található első világháborús hősök névsora is, hiszen összesen 243 itt eltemetett, valamint 180 innen származó hősi halott nevét sikerült kideríteni.

Bukarest nem engedélyezte

Az emlékmű 2013 novemberében
A Hősök Temetőjének újabb kálváriája, amint azt a legilletékesebbtől, Czimbalmos-Kozma Csaba városgondnoktól megtudtuk, akkor kezdődött, amikor a történelmi hűséget szem előtt tartó tervet jóváhagyás végett fel kellett terjeszteni a bukaresti kegyeleti bizottsághoz, akik ebben a formában megtagadták az emlékoszlop felújításának jóváhagyását. Indoklásul arra a törvényre hivatkoztak, melynek értelmében a műemlékeket és emlékműveket az ismert legrégebbi állapotában kell visszaállítani. Ez viszont azt jelentette, hogy az oszlopot csupaszon kell hagyni, hiszen amint erre már rámutattunk, a román hatalom általi 1931-es felállításakor, pénzhiány miatt még a hősök névsorát sem vésték az oldalára.

A város vezetése hiába hivatkozott a temető eredeti helyéről utólag történt elköltöztetésére, a bizottság hajthatatlan maradt, sőt a helyi kormányhivatal egy átiratban a temető területén utólag felállított kopjafák és emlékmű azonnali eltávolítását kérte.

A német emlékmű 2013 novemberében
A hosszas huzavona eredményeként megszületett egyezség értelmében végül az oszlopra felkerülhetett a városból származó és itt meghalt katonák névsora, valamint a kard, oldalain az évszámokkal, a magyar címer és a két felirat azonban nem. Az emlékművet ezért láthatjuk a jelenlegi formájában.

A törvényt mereven alkalmazó bizottság nem hagyta ugyan jóvá az obeliszk kis magyar világban történt módosításának a visszaállítását, azonban egyet kell értenie a német és magyar címerek visszahelyezésével az eredeti temetőben álló emlékoszlopra. Ezt kell mihamarább kezdeményezni, és a még hátralévő munkálatokkal együtt kivitelezni, hogy az idén esedékes 100. évfordulón az első világégés ártatlan áldozatai végre méltó körülmények között és a továbbiakban háborítatlanul nyugodhassanak.

----------------------------------------------

Tiltakozás

„A Civilek Háromszékért Szövetség minden év októberének végén megszervezi a világháborús hősök sírjának tisztítását, rendbetételét. Az akció célja a magyar hazáért elesett hősök emléke előtti tisztelgés, és a történelmi esemény ismertetése a fiataloknak.

Felháborodással vettük tudomásul, hogy az emlékművet „felújítási” címszó alatt meghamisították, és nem az eredeti állapotának megfelelően állították vissza. Tiltakozunk a harcban elesettek emlékének meggyalázása és történelmünk hamisítása ellen! Kérjük Sepsiszentgyörgy polgármesterét, hogy nyilvánosan nyilatkozzon a történelmi emlékmű javítási eljárásáról, és nevezze meg a felelősöket a hamisításért. Egyben követeljük az emlékmű eredeti állapotban való visszaállítását.”

Civilek Háromszékért Szövetség

----------------------------------------------

Bedő Zoltán
Székely Hírmondó


Csiripelés Twitterre

Archív cikkekhez nem írható hozzászólás!

faragatlan túskó írta (2014-01-21 06:03:06)
Akkor állitsák helyre a régi emlékművet is.

Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  az mpp közleménye     hagyományőrző     receptek     bbte     ojtoz     körösrév     borszek     kósa lajos     haromkut     bán zsófia     gyimes     retyezát     londonban     háromkút iskola adomany     beder tibor cikkei     gyergyó, csík     wass albert     unitárius     aut     tan  
Kulcsszófelhő