Erdély címererdély ma logó
július 26. szerda | Anna, Anikó napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5617 RON | 100 HUF: 1,4927 RON | több
2017.07.03. | 17:13 Dr. Eva Maria Barki megvédi Orbán Viktort (Horthy-ügy)

9350 36
Fotó: hu.rightpedia.info

Tekintettel az ügy komolyságára, az Erdély.Ma változtatás nélkül közli Dr. Eva Maria Barki leveleit, amelyeket ma juttatott el szerkesztőségünkhöz.

Támadások Orbán Viktor miniszterelnök ellen Horthy Miklós birodalmi kormányzó pozitív fényben való feltüntetése miatt
 
Tisztelt szerkesztőség!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Magyarország barátai! 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök egy héttel ezelőtt tartott beszédében Horthy Miklós birodalmi kormányzót kivételes államférfinek nevezte, és főként az első világháborút követő érdemeit méltatta, amikor a Tanácsköztársaság összeomlását és a felfoghatatlan trianoni diktátumot követően Magyarországot konszolidálta és újjáépítette. Aki nem látja Horthynak ezeket az érdemeit a magyar történelem egyik legnehezebb időszakában, az nem ismeri a történelmet.

A magyar miniszterelnöknek azt vetik a szemére, hogy beszédében nem említi Horthy Miklósnak kb. 600 000 magyar zsidó személynek német megsemmisítőtáborba deportálásában való közös felelősségét.

A közös felelősségre   vonatkozó állítás éppúgy nem helytálló, mint a Spiegel újságcikkében megfogalmazott azon állítás, miszerint a magyar miniszterelnök a halálbüntetés mellett  szállt volna síkra. 

A zsidók deportálásában és megsemmisítésében való felelősség nemcsak hogy nem helytálló, hanem épp ellenkezőleg, Horthy fellépett a német birodalom zsidópolitikája ellen, a zsidóüldözéseket elutasította, és ezzel provokálta ki Magyarország német megszállását. Zsidóüldözésekre Magyarországon kizárólag a német megszállást követően, az Adolf Eichmann által felállított különítmény által került sor. Miután a tényleges úti cél ismertté vált, Horthy személyesen állította le a deportálásokat, melyek folytatására csak Horthy megbuktatását követően kerülhetett sor. 

Horthy soha nem került bíróság elé nem úgy,  mint   Adolf Eichmann és segítői Németországban, valamint Ausztriában Franz Novák. Az 1944 március 19.-én éjszaka történt német bevonulást követően hivatalba helyezett Sztójay Döme miniszterelnököt a háború után Magyarországon halálra ítélték. 

Figyelemre méltó, hogy Horthy ellen ilyen jellegű vádakat korábban soha nem fogalmaztak meg, a felelősök ellen indított büntetőeljárások kapcsán annak idején a Spiegelben megjelent beszámolók is korrektek és objektívek voltak. De persze, az akkori kommunista kormányzat nem számított ellenségképnek, és nem volt vitatott, mint a mai kormány. 

A fentiek miatt a Spiegel, valamint a Standard szerkesztőségének a mellékelt levelet küldtem és kérem annak tartalmát szíveskedjenek tudomásul venni. 
Mivel véletlenül volt lehetőségem betekinteni Franz Novák büntető aktájába, aki Budapesten Eichmann jobbkeze és a zsidó deportálások fő felelőse volt, fontosnak éreztem a tények helyreigazítását.

Üdvözlettel 
Dr. Eva Maria Barki

A Der Spiegelnek eljuttatott levél, a 2017. június 26.-i, „Orbán tabukat döntöget – és Horthy Miklóst, Hitler szövetségesét méltatja” című cikk miatt:

Tisztelt Klaus Bringbäumer Főszerkesztő Úr!

2017. június 26.-án nyomtatott és online kiadásban is megjelent a Keno Verseck által jegyzett, „Orbán tabukat döntöget – és Horthy Miklóst, Hitler szövetségesét méltatja” című cikk.
 
A fenti cikkben Orbán Viktor magyar miniszterelnököt azért kritizálják, mert Horthy Miklóst kivételes államférfinek nevezte, és főként, hogy nem említette Horthy közös felelősségét a holokausztban. Ez a megnyilatkozás nyilvánvalóan Orbán Viktor anonim idézetekbe burkolt kritikáját hivatott szolgálni, és a médiák szokásos vádjait kiegészíteni, miszerint Orbánt idegengyűlölettel, migráns- és Európa-ellenességgel, Soros György állandó támadásával és a halálbüntetés mellett való   kiállással vádolják.
 
Amennyiben csak kritikáról lenne szó, úgy ez belefér a véleménynyilvánítás szabadságába, és nem kifogásolható.

A cikk azonban helytelen tényállításokat is tartalmaz, és különösképpen történelmi események meghamisítását és helytelen ábrázolását. 
Ameddig a kritika migráns- és Európa-ellenes megnyilvánulásokra, radikális világképre vagy idegenellenes nézetekre irányul, úgy ez még megengedhető véleménynyilvánításnak minősíthető, de az az állítás, miszerint a magyar miniszterelnök a halálbüntetés mellett szállt  volna síkra, egyszerűen nem helytálló, hiszen egy beszédében pusztán annyit mondott, hogy lehetne erről a kérdésről vitatkozni. Az, hogy ezt a megnyilvánulást az Európai Unión belül is kritizálták, annál is figyelemreméltóbb, mivel  az Európai Unióban a halálbüntetést valójában nem is törölték el, hanem a Lisszaboni szerződés révén rejtett módon újra lehetővé tették és bevezették. 

A cikkel szembeni lényegesebb fenntartásom azonban Horthy Miklós antiszemitaként való beállítását illeti, és annak állítását, hogy ő is felelős 600.000 magyar zsidó ember német megsemmisítőtáborokba való deportálásáért. 
Ez az állítás ellenttétben áll az objektív történelmi tényekkel, de az Önök magazinjának számos korábbi cikkével is, amelyekben a magyar zsidók megsemmisítésével kapcsolatos akciók helyesen kerültek ábrázolása. 
A magyar zsidók deportálásának kérdésköre különösen jól feldolgozott, ami főként az Adolf Eichmann ellen Jeruzsálemben folyt igencsak részletekbe menő pernek, valamint az ezt követően a felelősök ellen Ausztriában és Németországban indított büntetőeljárásoknak köszönhető. 

A fentiek alapján történelmi tény, hogy Horthy a zsidókérdésben kezdettől fogva szemben állt Hitlerrel, amiért Hitler őt – különösen az 1943-as áprilisi megbeszélésüket követően – élesen kritizálta és elítélte. Miután 1943 decemberében a bácskai zsidóellenes megmozdulások tetteseit hadbíróság elé állították, és a magyar kormány a háborúból való kilépés érdekében titkos tárgyalásokat folytatott a nyugati szövetségesekkel, a Berlin és Budapest közötti feszültségek egyre fokozódtak. Egyébként a nyugati szövetségesek a háborúból való kilépésre irányuló tárgyalásokat azért utasították el, mert attól tartottak, hogy emiatt a németek támadást indítanának Magyarország ellen, valamint, mert ebben az esetben az ország már nem lett volna biztonságos hely a zsidók számára. 

A fenti aggály megalapozottnak bizonyult, hiszen Németország 1944. március 19-re virradó éjjel megszállta Magyarországot, mégpedig azzal az indokkal, .azzal az indokkal:  Magyarországon „A zsidókérdés végsö megoldásának a szabotálása“.

A megszállással egyidejűleg Adolf Eichmann vezetése alatt 150 fős különítményt állítottak fel Budapesten a zsidók megsemmisítésére, amely a zsidók internálásával és egy zsidó tanács megszervezésével kezdte munkáját. A német megszállás nyomására   új kormányt alakítottak, a korábbi berlini magyar nagykövettel, Sztójay Dömével az élén. 

Amint az az Eichmann-per irataiból kivehető, a zsidók deportálását Magyarországon 1944. május 15.-i kezdettel kizárólag a különítmény végezte, miközben Auschwitzot, mint végállomást azzal ködösítették el, hogy 30.000 levelezőlapot küldtek „Waldsee” (Közép-Németország) feladási hellyel küldönccel Budapestre, ahol azokat szétosztották, úgyhogy nem volt ismeretes, hogy a deportálás Auschwitzba történt. 

Miután az egyik levelezőlapról Svájcban kiderült, hogy hamisítvány, és ezt követően bizonyítást nyert, hogy a zsidókat nem munkára viszik Németországba, Horthy Miklós az 1944 július 19.- i“szállítmányt” visszahozatta, és minden további deportálást leállíttatott.

Ennek következményeként Horthy hatalmát 1944. októberében megdöntötték, és a deportálások csak ezt követően folytatódtak. 

A részletek a jeruzsálemi Eichman-per (ügyiratszám: 40/61) igen terjedelmes iratanyagából, valamint a Németországban Hermann Krumey és Otto Hunsche, valamint Bécsben Franz Novak (Bécsi Tartományi Büntető Bíróság 27b Vr 529/61 sz.) ellen folyt eljárás aktáiból kivehetőek. (Az Eichmann-per tanúkihallgatási jegyzőkönyve az interneten lehívható a „Bécsi Tartományi Büntető Bíróság 33a Hs 3484/61 szám alatt). 

Fenti fejtegetéseim összhangban vannak az Önök hírmagazinjának akkori beszámolóival, különösen a Spiegel 18/1964 (1964. április 29.) és 45/1966 (1966.10.31.) és további kiadásaival is. A Spiegel annak idején korrekt és objektív beszámolót jelentetett meg. Horthy Miklós felelősségéről, aki ellen bírósági eljárás sem indult soha, szó sem volt erről, a Spiegelben cikkeiben sem. Annak idején az újságírás még az objektivitás és korrektség elvei mentén zajlott. Vagy ennek az oka netalán az, hogy az akkori kommunista kormány Magyarországon nem volt ellenségkép ? 

Annyi biztos, hogy a magyar miniszterelnök nem vádolható történelmi tények elhallgatásával, hanem pont fordított a helyzet: A tárgyi cikkeket az évek óta folyó azon kísérletek közé kell sorolni, amelyek pusztán politikai indítékból próbálják Magyarországot rossz színben feltüntetni és támadni, jelen esetben még a bizonyított történelmi tények nem helytálló ábrázolásával és ellentétükbe fordításával is. 

Kívánatos lenne az objektivitáshoz és a kötelező újságírói gondossághoz való visszatérés. 

Megkülönböztetett tisztelettel 
Dr. Eva Maria Barki

A Der Standardnak eljuttatott levél, a „Spiegel: Orbán Horthyt, Hitler szövetségesét méltatja” című cikk miatt:

Tisztelt Dr. Alexandra Föderl-Schmid Főszerkesztő Asszony! 

A Standard című lapban 2017. június 26.-án „Spiegel: Orbán Horthyt, Hitler szövetségesét méltatja” címmel írás jelent meg, amely lényegében a Spiegel című folyóiratban ugyanaznap megjelent „Orbán tabukat döntöget – és Horthy Miklóst, Hitler szövetségesét méltatja” című cikk kritikátlan átvétele.!!!

E cikkben Orbán Viktor magyar miniszterelnököt azért támadják, mert Horthy Miklóst kivételes államférfinek nevezte, és érdemeit, konkrétan az országnak a kommunista tanácsköztársaság bukása, és a Magyarország részéről máig fel nem dolgozott trianoni tragédia utáni újjászervezését méltatta.
 
A „Spiegel” című hírmagazinnak a mellékelt levelet írtam, mivel még ezt a helytálló megállapítást is kritika tárgyává tették, és történelmi tényeket helytelenül, eltorzítva ábrázoltak.

Kérem, az említett levél tartalmát szíveskedjenek Önök is tudomásul venni.  
Sajnálatos, hogy a Magyarországon jövőre esedékes parlamenti választások miatt már most megragadják az alkalmat a magyar kormány elleni egyre hevesebb támadásokra, azzal a nyilvánvaló céllal, hogy befolyásolják a választás kimenetelét, és politikai egyenessége és a globális geopolitikai érdekek helyett a nép érdekeinek szem előtt tartása miatt nem kedvelt Orbán Viktor miniszterelnök esetleges harmadik választási győzelmének megakadályozása.
A médiának nemcsak saját országukban, hanem magyar szomszédaikkal szemben is jelentős felelősségük van. A véleményszabadságot is át kell hatnia az etikának, a tisztességnek és a korrektségnek. Sajnálatos módon a nyugati média világa egyre inkább eltávolodik ezen alapelvektől. Magyarországon ezek még  érvényesek. Magyarország e szempontból is  példakép kellene hogy legyen.  

Megkülönböztetett tisztelettel 
Dr. Eva Maria Barki


Csiripelés Twitterre

Még írhat karaktert.
Név:

Mennyi három + kilenc ?Terez írta (2017.07.09. 19:14:29)
Orbanimadok csak remenykedjetek , hogy ne mindenik kertitorpe ugy vegeze mint a "roman" diktator!

András írta (2017.07.09. 10:12:57)
Teréz te rossz helyen informálódsz,és ezért sajnos félre vagy tájékoztatva,van ilyen az említett csatorna csak befolyásolja a nézőit a tulajdonosa kérésére.

Gaács Tibor írta (2017.07.09. 10:11:26)
Terez írta (2017.07.08. 22:45:38)
Asszonyom, ön csak nyomja a szövegét, a legcsekélyebb jele nélkül a meggondolásnak, újabb információknak. Annyira beszűkült a tudata (emberi dolog ez is), vagy olyan jól megfizetik?
Szerintem kár önért! Gyanítom, hogy nem buta hölgy és jól lehetne vitatkozni önnel, ha nem lenne monomániás. Mondjon már egy jobbat, akinek esélye is van és nem von maga után NATO csapatokat, vagy degeneráltságot!

Hunor írta (2017.07.09. 10:04:01)
Terez te-alaminium véleményt nyílvánitó Dr.Éva Mária Bárki-ről bármilyen származásu hölgy lehet ,azt ne feledjük ,hogy mindenidők legnagyobb magyarjai közé kell soroljuk.Elég régen nem emlékszem a Csíkszereda-i polgármesteri épűletben beszélt és ekkor a román sajtó azt írta rolla,hogy nem kivánatos nagy magyarszemély.Akik jelen voltunk lefényképeztek és ugy emlék-szem egy darabig nem jöhetett Romániába.Teller Ede tudós, Dr. Drabik János világviszonylatban nagy hirnévnek örvendő politikus stb....azt nyilatkozták,hogy zsidó származásuak,de "MAGYAROK".Kedves kollégák én de sokan azt tudjuk mondani, igazihogy a Székelyföldi cigánnyaink igazi magyarok is.Rendszerváltáskor Marosvásárhelyen a magyarokat védték.Utobb be bizonyosodott,hogy sok nagy-galérú magyar cigány génnelrendelkezik,mint Soros György,Gyurcsány Ferkó,valamint mind azok, akik a migránsokat beengednék terűletünkre.Igen sajnos ezek mind cigányok pénzért cigányságokat művelnek.Aki ismeri azt az éneket,hogy cigány,cigány stb.

Ella írta (2017.07.09. 09:28:44)
Orbán nem zsidó származású. :)

A Les Echos francia gazdasági lap azt állítja, Orbán Viktor zsidó származású. A családi háttérrel kapcsolatos állításokat a magyar miniszterelnök nyilatkozataként közöli az újság. A lap azonban véletlenül Deutsch Tamás életrajzi elemeit keverte Orbánéival.

Az Echos egy angol napilap szövegéből ollózott, de véletlenül Deutsch Tamás mondatait adták a kormányfő szájába.

Deutsch Tamás elmondta, a francia lap szerkesztősége neki is elismerte a tévedést, és ígéretet kapott, hogy hamarosan javítják a cikket.

Terez írta (2017.07.08. 22:45:38)
RTL ugy mondjak , hogy az apja roma szarmazasu es parttitkar volt. Ugyan ugy mint a felkapott Maga Zoltan zsido es roma szarmazasu amire buszke is. Nincs is azzal baj csak Orban nem kepes azonosulni a magyarsaggal.

RTL írta (2017.07.08. 18:39:45)
Orban Viktor 2014 ben azt nyilatkozta egy francia ujsagnak hogy az egyik ose zsido szarmazasu...lehet cenzurazni a hozzaszolast de a hitetlenek kedveert az ujsagoldal linkjet is közze lehet tenni...

Szenvedő írta (2017.07.08. 17:07:02)
Bakai!Van igaza. Történik részrehajlás, érdek,képviselet,stb....Mindig keresni kell a legelfogathatobb választ. Onnan kiindulva, hogy magyarnyelven„ magyar történészek mintha süketek-némák lennének„/idéztem alábbról/ ez rosszindulat!
Uniós világunkban bolyongva, minden könyv beszerezhető-elérhető és van szerkesztői készség!
Irja-„minden relativ„- ha ezt állitja Ön, az azt jelenti, hogy valós! Ha viszont az idő relativ, az azt jelenti, hogy függ a tértől!/ Pl. itt 17:o3 óra most, Amerikában pedig más,.....!

Lenhardtné írta (2017.07.08. 16:00:52)
Csodálom Dr. Eva Maria Barkit, aki mindig figyelemmel kíséri a magyar eseményeket és minden esetben kiáll mellettünk. Ezer köszönet érte.

Nem mellékesen Horthy Miklós kormányzó úr megítélését valóban helyre kéne tenni, mert a komcsi liberálisok egyfolytában gyalázzák, pedig tény, hogy a trianoni országrablás után a megcsonkított hazát felemelte, sőt az elrabolt területek egy részét is visszaszerezte.

Ehhez képest mit tudnak felmutatni az őt gyalázók? Amihez eddig hozzányúltak, az tönkre ment.

Ez pedig óriási különbség!

Szent-királyi györgy írta (2017.07.06. 14:30:47)
Tom Lantos Horthyról, avagy a Kormányzó hogyan mentette meg a budapesti zsidóság nagy részét
Belföld Főoldal Történelem by foszerkeszto - 2015.02.0114

„Ideje szó szerint idézni Tom Lantost és Montgomery nagykövetet Horthyról és arról, milyen szerepe volt a budapesti zsidók nagy részének megmenekülésében.

Lantos képviselő oly mértékben érzett hálát a magyar zsidóság egy részének megmentéséért, hogy Horthy Miklós parancsnokát – és így rajta keresztül a kormányzót – külön méltatta az Egyesült Államok törvényhozásában.

Erre 1994. május 26-án került sor, amikor a demokratapárti képviselő ezzel kezdte méltató beszédét:

„Elnök úr, az idén van a magyar holokauszt 50-ik évfordulója. Azért emelkedek ma szólásra, hogy a magyar holokauszt egyik nagy hősének adózzak. Koszorús Ferencnek, aki saját életét is súlyosan veszélyeztetve több ezer magyar zsidót mentett meg a náci haláltáborokba történő deportálástól. 1944 nyarának viharos idején a szövetséges erők Berlinhez közelített

Bakai írta (2017.07.06. 08:19:51)
melyik szakkönyvek?? amit az amerikaiak,a németek vagy az oroszok írnak! mert ugye minden relativ, a történelem folyamatait illetően! Mária asszony, akit a spiegel nem ismer, tán a Szabadság-párt tagja??

Szenvedő írta (2017.07.05. 17:20:17)
Schmit Johan! Én azt mondanám, ma már vannak szakkönyvek is, be kell szerezni azokat és olvasni!
Tudja mire kell több hangsúlyt fektetni!- arra, hogy réssen legyenek a szakemberek és vegyék észre a folyton beadagolt rosszindulatu vagy téves hirkeltéseket,/különösen/ és azt korrektálják rendszeresebben a népnek, a pontos információk végett!
KÖVETKEZETESEBB KORREKTEBB INFORMÁCIÓ KÖZLÉSEKET!

Nyilas írta (2017.07.05. 16:57:13)
Kedves Falusi úr.
Nyugodjon le. Dr Éva Mária Bárki személyiigazolványában azért szerepel Dr. Eva Maria Barki név, mert a németben nincs ékezet. Attól ő még Éva, meg Mária, meg Bárki.
Még kiejtésileg is.

Schmit Johan írta (2017.07.05. 16:13:13)
Ez hianyzik-ezt hianyolom !A magyar törteneszek mintha süket-némák lennének.
dr Barki vilagosan-egyenesen összeallitotta az igazsag kepet!!
Ideje nagyon is ideje egy tiszta törtenelmi kepet adni a magyaroknak. A kommunista idöben felkeszitett magyar törteneszek nem tudnak fokuszalni. Köszönöm Dr Barki! Ön egy peldakep!

Falusi írta (2017.07.05. 13:08:05)
Tisztelt Baróti Lajos!
Gondolom, a tiszteletből fakadó hév ragadta el, amikor a jogásznő, jogharcos, jogvédő asszony nevét csupa ékezettel írta. Helyesen: Dr. Eva Maria Barki.
Magyar származású, de nem Bárki. És nem is bárki.

Édes Erdély írta (2017.07.05. 09:23:06)
A Horthy Miklós ellen ajvékolóknak jó lenne megérteniük, hogy az ő puszta életük, létük sem lenne, ha a nagyszüleik, szüleik életét annak idején nem menti meg Horthy Miklós!

Susru írta (2017.07.05. 09:12:10)
hozsábnna éva asszonynak, hozsánna krisztina asszonynak, európa két legnagyobb és legragyogóbb kisebbség-védőinek és életrajz-átíróknak! én a pravdában és a adevarulban sem találom lánglelkű írásaikat, de ez ne csüggeszen el..

Baróti Lajos írta (2017.07.04. 22:26:42)
Minden Tisztelet és Hála Önnek
Dr Éva Mária Bárki, hogy kiállt Orbán Viktor Magyarország Miniszterelnöke melett és a szín tiszta igazsag melett...KÖSZÖNJÜK minden igaz magyar részéről nagy Tisztelettel

Szekely írta (2017.07.04. 21:58:19)
Mikulas a nemetorszagi sajtot is ugy mint a magyarorszagit idegenek es kiszolgaloik irjak. Nemetek is azert olyan agymosottak. Meg a nemzetinek reklamozott magyarorszagi mediabol is kirugtak azokat akik nemzetben gondolkodtak. Ezert van , hogy a megtevesztett magyarok mar 70 eve nem kepesek magyar vezetot valasztani maguknak.

VerebGY írta (2017.07.04. 21:31:59)
LÜGENPRESSE...Nincs velük miről beszélni, én soha nem adnék interjút sem ezeknek.

Mikulás írta (2017.07.04. 17:45:45)
A német hazugságsajtó - lügenpresse.
Németország idegenek által megszállt terület, és most Hitlerék német rasszizmusa helyett Németország ellenségeinek a német-ellenes rasszizmusa pusztítja. Hitler rasszizmusa nem volt helyes, de ez a német-ellenes anglo-amerikai-izraeli rasszizmus se helyes.

Sylvain írta (2017.07.04. 16:34:56)
Kinyitottam mind a Spiegel, mind a Der Standard weboldalát, és Dr. Eva Maria Barki levelét egyikben sem közlik.
Ez is jól mutatja, hogy mivé vált a nyugati "demokratikus" sajtó... Sztálin büszke lehetne rájuk...

Csarmasz János írta (2017.07.04. 10:56:06)
Le a kalappal Barki Éva mária előtt! Már számtalanszor megvédte a magyarságot!

Nadekomolyan írta (2017.07.04. 10:45:59)
Jó lenne ezt a levelet mindegyik európai ország nyelvére is lefordítani, és úgy keringetni a Facebookon. Fontos, hogy ne csak a politika iránt érdeklődők, hanem minden ország lakossága is találkozzon vele, olvassa, és megértse, hogy Magyarország lakossága ugyanolyan európaiként gondolkodik, mint a többi nemzet lakossága. Nem csak a politikusokhoz kell eljuttatni az üzenetet, hanem minden emberhez!

Várközi írta (2017.07.04. 08:34:10)
Magyarellenesnek lenni igen jó foglalkozás Ajrópában.

Mikulás írta (2017.07.04. 03:19:21)
Ontják a rágalmakat az antimagyariták.
Az antimagyaritákat (antihunoritákat, antimagoritákat) és Trianon bűntettének tagadóit, relativizálóit ki kell vesse magából, ki kell közösítse az emberiség.

Szász Katalin írta (2017.07.03. 23:39:09)
Csodálatos, okos asszony. Köszönjük.

CsoSan írta (2017.07.03. 23:34:46)
Hálás köszönet a cikkekért!

Gergely írta (2017.07.03. 21:20:21)
Nem olvastam végig, de nagyon örülök, hogy valaki legalább odaáll, kiáll ebben a szörnyű hazugságáradatban. Ezek, akik Horthyt ezzel vádolják, vagy akármivel, gyűlölködőbbek mint Sztálin, aki személyesen is Horthy azonnali elengedését szorgalmazta Nürnbergből. Ezzel egyet is értett mindenki. Zsidóknál maradva, Horthy Kormányzó Urat zsidók, zsidó szervezetek látták el élete végéig családjával együtt, hálából. Kenderesen egészen az idei évig ott volt egy koszorú a sírnál "a hálás zsidóság" (most lelopta vk állítólag miután ezt Bayer Zsolt is felidézte és ezzel nagy publicitást kapott... . Aki odatette beszél a Horthy a kormányzó c. filmben) ... Olyan undorító és unalmas ez az "ántiszemita" mantra. Undorító és igaztalan és kiabálni kell az igazságért!

Páros csillag nincs már többé az égen...

Terez írta (2017.07.03. 20:49:26)
Sarolta es Szabo Gabor a Liberalisinternacionale volt alelnoke Orban Viktor egy ujabb huzassal megetette veletek a maszlagot. A kufar baratai erre azt szoktak mondani , hogy ugyes , valasztas jon.

Szabó Gábor írta (2017.07.03. 19:46:39)
Kedves Éva! Gratulálok, hogy kiállt Orbán Viktor mellett, és precízen leírta a történelmi tényeket... Üdv, Szabó Gábor

Sarolta írta (2017.07.03. 19:43:12)
Köszönet Dr. Eva Maria Barki asszonynak a töretlen szimpátiát Hazánkkal és jelenlegi Miniszterelnökünkkel, Dr Orbán Viktorral és politikájával !

Szenvedő írta (2017.07.03. 18:09:50)
Nagyon helyes egy kiigazitás! Csak már abból a szempontból is, hogy itt romániában is a többség igen elitéli a volt kormányzót, holmi téves hirek terjesztése gyanánt!
Sok hasonló jó kiigazitás kellene még, hogy a XXIszázadban feltudjunk zárkozni mindannyian a megtörtént valóságok útjára!

AMBRUS írta (2017.07.03. 18:05:11)
" a zsidóüldözéseket elutasította, s ezzel provokálta ki Magyarország német megszállását" !!! AKI EZT A MONDATOT SAJÁT NEVÉBEN ÉS ÖNKÉNT LE TUDTA ÍRNI, AZ TÖRTÉNELEMBŐL = OOOOO !!!! azaz öt db. nulla !!! Ernyedetlenül NULLA !!!

Margit írta (2017.07.03. 17:38:00)
Sok ilyen Eva Maria Barki kellene még legyen.

Sokrate írta (2017.07.03. 17:19:19)
Éljen Horthy Miklos, Wass Albert, Nyirö Jozsef és adja Fenvalo megtestesülésüket !!


Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  attila + franciaorszag     interjú     bán zsófia     nyárádszereda     attila falu + franciaorszag     autópály     colectiv     háromkút iskola adomany     orbán     térség fejlesztés     tan     tánctábor     gyergyó, csík     gyimes     aut     napolact     bbte     társkeresö     schiffer     jbc  
Kulcsszófelhő