Erdély címererdély ma logó
augusztus 17. csütörtök | Jácint napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5737 RON | 100 HUF: 1,5058 RON | több

Archívum
2011.05.20. | 22:33 Az észrevétlenül lopakodó új globális etika

2860 12

A berlini fal leomlása óta globális kulturális forradalom zajlik a világon. Egy új, „kereszténység utáni” erkölcs új kifejezései, normái, értékei, életsílusai terjedtek el és váltak globálisan irányadóvá. Az új etika jelszavai megtévesztően hasonlóak a keresztény szeretetparancs alapelveihez, tartalmuk mégis különösen más. Rendkívül fontos, hogy keresztényként tudatosítsuk, mi is történik körülöttünk; fontos, hogy felismerjük a csúsztatásokat, az eszmei hátteret, és fellépjünk az igaz, krisztusi értékek védelmében.

Árulkodó kifejezések

Az új etika többek közt egy újfajta nyelvezetben válik felismerhetővé, amely ma a médiától az iskolákig, a kultúrától a törvényhozásig mindenütt visszhangzik. Íme néhány példa: konszenzus, diszkriminációmentesség, sokféleség, másság, szabadság, párbeszéd, életminőség, a választás joga, tudatos döntés, gender, egyenlőség elve, partnerség, átláthatóság, kulturális ráhangolás, holisztikus, konzultáció, befogadás, női/gyermeki/reproduktív jogok, szexuális orientáció, biztonságos abortusz, vesztes nél­küli megoldás, szekuláris spiritualitás, békére nevelés stb. E szóhasználatban az örök értékekre utaló szavak mellett bőven találunk ártalmatlannak tűnő, de könnyen átértelmezhető kifejezéseket is.

Elgondolkodtató ugyanakkor, hogy az új nyelvezetből hiányoznak olyan, sajá­tosan a zsidó-keresztény hagyományhoz tartozó szavak, mint például igazság, erkölcsiség, lelkiismeret, ész, szív, szüzesség, tisz­taság, férj, feleség, apa, anya, szolgálat, tekintély, igazsá­g, törvény, hit, remény, szenvedés, bűn, barát, ellenség stb.

Megfigyelhető a fogalmak csúsztatása is. Manapaság tekintély helyett egyéni autonómiáról és jogokról hallunk, házastársak helyett partne­rekről, boldogság helyett életminőségről, család helyett a család különböző formáiról, iden­titás helyett sokféleségről, többségi szavazás helyett konszenzusról, kiállás helyett párbeszédről, egyetemes értékek helyett globális etikáról stb.

Szavakból – cselekvési normák

Az új fogalmak nem maradtak pusztán nyelvi jelenségek, hanem mára – szinte észrevétlenül – meghatározó, sőt kötelező cselekvési elvekké váltak a politikában, a törvényhozásban, az igazságszolgáltatásban, a kultúrában, az egyészségügyben, az oktatásban, vagyis az élet minden területén (pl. a diszkriminációmentesség elve tiltja, hogy ma bárki bűnnek merje nevezni a homoszexuális viselkedést). Noha legtöbbjük törvényileg még nem kötelező, az új etika hatékonyabban diktál, mint a nemzetközi törvények.

Az új nyelvezet megalkotói tudatosan kerülték a fogalmak jelentésének pontos meghatározását. Az ürügy az volt, hogy a meghatározás elvenné az egyéni értelmezés szabadságát, a valós cél azonban stratégiai és manipulatív: lehetővé tenni a legellentmondóbb értelmezéseket is. A reproduktív egészség fogalma például éppúgy jelentheti az anyaságot, mint a fogamzásgátlást vagy az abortuszt, az önkéntes sterilizációt, a mesterséges megtermékenyítést, vagy bármely, szexualitással kapcsolatos viselkedést.

Hogyan ment végbe e „lopakodó” kulturális forradalom?

A nemzeti szint fölött és alatt, a demokratikusan választott nemzeti kormányok megkerülésével: az ENSZ és a vele együttműködő nem kormányzati szervezetek összefogásával. A hidegháború után, amikor a multinacionális vállalatok pénzügyi és gazda­sági hatalma ugrásszerűen nőtt, a nemzetállamoké pedig csökkent, az ENSZ a globális kormányzat stratégiai központjává tette magát. „Egyetemes morális tekintélyével” kívánta el­lensúlyozni a piac globális gazdasági erejét, és ehhez globális etika kialakítását tűzte ki célul. „Szakértőinek” közreműködésével 1990-től kormány­közi konferenciákon dolgozta ki és hat év alatt megteremtette az új világrendet. Hatékony segítséget kapott a vele azonos szemléletű, a kormányokkal egyenlő partnernek tekintett (!) nem kormányzati szervezetektől, amelyeket tévesen civilnek is neveznek, noha olykor csupán egy-egy radikális kisebbség érdekcsoportjai.

Eszmei háttér

A globális etika a posztmodernitásba illeszkedik, amely alapvetően tagadja az objektív igazságot és valóságot. Úgy véli, minden normát és struktúrát tetszés szerint le lehet bontani és újra lehet építeni – sőt a „felszabadítás” jegyében meg is követeli a struktúrák lebontását (a társadalmi és kulturális hagyományok, a vallási törvények, de még a természeti adottságok, pl. férfi-nő különbözőségének felszámolását is).

A posztmodernitás legfőbb, irányadó értéke a választás szabadsága. E parttalan szabadság jegyében az ember számára a rossz választásának jogát is megköveteli (abortusz, homoszexualitás, „szabad szerelem”, eutanázia, tekintély és hierarchia elvetése stb). A posztmodern etika ezzel – erőszakosan, globális normatív tekintélyt követelve – a termé­szettörvény és az isteni kinyilatkoztatás fölé helyezi magát.

A relativizmus diktatúrája

A választás posztmodern etikája a hierarchiák felszámolásával di­csekszik, ám eközben az értékek új hierarchiáját hozza létre, XVI. Benedek pápa kifejezésével a relativizmus dik­tatúráját. A relativizmus diktatúrá­jában emberségünk és hitünk radikális lebontását erőltetik ránk finom módszerességgel, kulturális átformálás által. A re­lativizmus álarcot visel, de uralkodó és romboló.

A korábbi diktatúrák hangosak, erőszakosak, központosítottak, leigázóak, megfélemlítőek. A relativizmus diktatúrája halk, rejtett, intézményeken belüli, „barátságos”, decentralizált, globális. Stratégiája lágy, alulról felfelé irányuló, nemhivatalos, belső. A relativizmus diktatúrájának végeredménye az ember és a természet lebontása, valamint az aposztázia terjesztése a világban, különösen a fejlődő országokban.

Mit tehet ebben a helyzetben a keresztény ember?

A múlt ideologikus rendszereihez hasonlóan a globális etika vége is az lesz, hogy lebontja saját magát. Mivel tele van belső ellent­mondásokkal, nem fenntartható. Nem valószínű azonban, hogy a globális ci­vilizáció önmagától visszatér a józan észhez és a hagyományos értékekhez. Az új kultúrát tehát evangelizálnunk kell.

Ennek során nagyon fontos a tisztánlátás, mert könnyű összetéveszteni a globális etika jelszavait és értékeit az egyház társadalmi tanításával. Az új etikában szereplő „egyenlőség elve” nem ugyanaz, mint az igazságosság zsidó-keresztény fogalma; más a „tudatosság- és érzé­kenységnövelés”, mint a lelkiismeret erkölcsi és teológiai nevelése; más a „nők egyenlő esélyhez juttatása”, mint férfi és nő egyenlő méltósága, a „pozitívan élni” fogalma nem ugyanaz, mint a teológiai remény fogalma; a kényszerű „szabad választás” más, mint a krisztusi szabadság; az „emberi jogok, jogosultságok, diszkriminációmentesség” egészen más, mint Isten irgalmas szeretetének örömhíre. Fontos, hogy észrevegyük: a kétféle logika két külön irányba vezet. Világosan el kell választanunk a globális etikát a hiteles keresztény humanizmustól.

Nem vehetünk részt olyan kétértelmű programokban, amelyeket a globális etika ügynökei irányítanak. Szavainkban pedig ügyelnünk kell, nehogy az új fogalmak elfoglalják az evangelizáció helyét: a mi feladatunk az evangelizáció, nem pedig az, hogy emberi jogokról és fenntarthatóságról beszéljünk. Vajon nem az „üdvös­ség fokozatos szekularizációjáról” óvott II. János Pál pápa a Redemptoris Missio kezdetű enciklikájában? Fontos, hogy az új etika homályos fogalmaival kapcsolatban mindig világossá tegyük, mi külön­bözteti meg ezeket az Egyház szociális tanításától és az evangéliumtól, másként hallgatóink elbizonytalanodnak és hitük is meggyengülhet. Novo millennio ineunte kezdetű enciklikájában II. János Pál pápa arra hív bennünket, hogy Krisztustól induljunk el. A jelen helyzetben ez az újrain­dulás a feladatunk.

Összefoglalónk Marguerite A. Peeters: Új globális etika: kihívások az Egyház számára c. tanulmánya alapján készült (kiadta: a Magyar Katolikus Családegyesület). A szerző a brüsszeli székhelyű lnstitute for Intercultural Dialogue Dynamics igazgatója.

Ménesi Krisztina/Magyar Kurír


Csiripelés Twitterre

Archív cikkekhez nem írható hozzászólás!

Éva írta (2011-05-23 08:49:54)
Az eredeti levelem körülbelül így szólt:
Piszkapeti, szerintem a Sátán létezik. "Helytartói" azok a családok, akiket említett. Egyébként igaza van.
Kal(i)-nak: Szándékosan bővítettem ki a nevét egy betűvel, mert így világosabban látszik benne a pusztulás istenének neve. Ön egy olyan ideológiát képvisel, amelyet sokan a halál kultúrájának neveznek. A fenti témáról nagyon sokat kellene beszélni és tenni ellene. Ön nagyon jól tudja, hogy írásában hazudik. Ezt "polkorrektül" csúsztatásnak hívják. Módszere: nem valóságos ellentétpárokat állít szembe egymással. A szabadkőműves szövegek jellemzője, hogy a szavak mögött egy második jelentés is meghúzódik, és ez az igazi. Nos, ön pontosan ezt alkalmazza. Az Ön által értékesnek tartott "másság" mára a Mózes törvényei által is elítélt szodomiát, azaz homoszexualitást jelenti, a "szabad döntés" többnyire a méhen belüli gyermekgyilkosságot,azaz az abortuszt, a "szabadság" az egyén korláttalan, önző önmegvalósítását, szabadosságot. Liberális maszlag! Ebből ered a "megélhetési bűnözés", a "Magyarország lakói cigányok és nem cigányok", a "pozitív diszkrimináció" a "mélyszegénységben élő" rablógyilkosoknak. Mellesleg pedig ez édes, pontosan fogalmazó magyar anyanyelvünk tönkretétele. Orwelli világ.

Éva írta (2011-05-22 20:07:16)
Köszönöm, kedves Moderátor! Tényleg újraírom, de kicsit később, mert a feleség-szakácsnő-betegápló nagymama egy kicsit elfáradt... De ez nem panasz volt, hanem boldogság, hogy mindez lehetek! A fáradtság meg természetes.

moderátor írta (2011-05-22 09:43:50)
Kriszta pedig a fogamzásgátlón lovagol. Köszönjük.

moderátor írta (2011-05-21 20:54:35)
Kedves Éva, nem tudom. Nem találkoztam vele.
Olykor huncutkodik a technika.
Elnézését kérve azt javasolom, hogy írja újra.

Éva írta (2011-05-21 20:49:18)
Délelőtt írtam egy levelet. Kedves Moderátor, nem tudja, hová lett?

feri írta (2011-05-21 16:40:18)
Kedves kal, ön összetéveszti az eszközt a céllal.

toducz endre írta (2011-05-21 09:41:35)
Kedves Kal, a baj csak ott kezdődik, amikor a szabadosságot a szabadság pultján, a párbeszédet a monológ pultján, az egyenjoguságot a kettős mérce pultján, stb. árulgatják a "fejlődést" hirdető TGM-ék, Heller Ágnesek, Konrád Györgyök és bandájuk. Tisztelettel.

ribizli írta (2011-05-21 09:16:28)
Kal, Ön csúsztat, manipulál és félremagyaráz. Tömören ennyi. Amennyiben eléggé fiatal, vegye elő ezt az írást úgy tíz-húsz év múlva. Szép napot!

Kal írta (2011-05-21 08:19:22)
Nagyon jó összefoglalás azok részéről, akik elutasítják az "Árulkodó kifejezések" között először felsorolt értékeket az utóbb felsoroltakra hivatkozva. Nézzünk néhány példát! Rossz: konszenzus,párbeszéd,vagyis helyes: kényszerítés, elnyomás. Rossz: diszkriminációmentesség,vagyis helyes a diszkrimináció. Rossz: sokféleség, másság, szabadság, vagyis helyes: sablonosság, egyformaság, szürkeség. Rossz: életminőség, a választás joga, tudatos döntés, vagyis helyes: igénytelenség, elnyomás, elbutulás.

piszkapeti írta (2011-05-21 07:20:23)
Syd! Satan nincs,ordog nem letezik.Az az ezer csalad all a ki uralya a vilag penzrendszeret. Ahhoz hogy az ember ujvilagot epithessen a reginek elkell tunnie!!!

Magyar V. László írta (2011-05-21 07:13:11)
Jó lenne, ha ezt a cikket más rovataiban is közölné az erdély.ma, hogy minél többen olvasshassák.
Sok olyan tényre derít fényt, melyeket túl kevesen ismernek.


Syd írta (2011-05-20 23:07:39)
Igen,a háttérhatalom mögött az ördög áll.

Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  csirkemell     aut     hedrich     csíszár     haromkut     tan     3d     a mol     iohannis     medvét     háromkút iskola adomany     szabo mihaly     londonban     izrael     szász jenő     bán zsófia     gyergyó, csík     amerikai     elhunyt     ojtoz  
Kulcsszófelhő